دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، تیر 1392 
4. زنان و سیاست با تکیه بر چهار رمان فارسی

صفحه 47-62

حمید رضایی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند


6. بررسی ساختار روایت در داستان حضرت ایوب‌(ع)

صفحه 77-88

اسماعیل صادقی؛ جهانگیر صفری؛ محمود آقاخانی بیژنی