دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، تیر 1392 
بررسی ساختار روایت در داستان حضرت ایوب‌(ع)

صفحه 77-88

اسماعیل صادقی؛ جهانگیر صفری؛ محمود آقاخانی بیژنی