بررسی و تحلیل انتقادی گفتمان رمان «سگ و زمستان بلند»

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی/دانشگاه پیام نور

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی/دانشگاه پیام نور

چکیده

رمان سیاسی یکی از اقسام ادبیات داستانی فارسی با مولفه هایی خاص است که از سایر جریان های داستان نویسی معاصر متمایز است. این نوع از داستان ها به نسبت سایر اقسام (اجتماعی، دینی، فیمینیستی و...)، به دلیل ویژگی و ماهیت منحصر به فرد و پیوندهای نزدیک با جامعه و وقایع اجتماعی و سیاسی، از میان مجموعه روش های تحلیل رمان؛ با روش تحلیل انتقادی گفتمان سنخیت بیشتری دارد. این نوع خاص از تحلیل رمان؛ یکی از روش های بررسی این نوع از داستان در دو چارچوب متنی و فرامتنی است که یکی از بهترین و موثرترین رویکردهای آن، رویکرد فرکلاف است که متون را در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی می کند. رمان «سگ و زمستان بلند» از شهرنوش پارسی پور یکی از رمان های سیاسی پس از انقلاب اسلامی است که نویسنده سعی می کند با تأمل و بازخوانش آن؛ حوادث مهم سیاسی ایران را با تأکید بر مسائل روانی شخصیت ها با توجه به روش تحلیل گفتمانیِ متن و عناصر برجسته حاضر در آن بررسی، تحلیل و نقد کرد. تحلیل گزاره های متن در سطح تبیین نشان می دهد که زمینه تاریخی رمان رویدادهای سیاسی دوره و فضای پر از اختناق سالهای دهه پنجاه است و اصـلی تـریـن درونمـایـه آن تـقابـل نـسل هـا و نقد قدرت است که در کنش ها و گفتگوهای داستانی البته با زبان و بیانی زنانه منعکس شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study and Critical Discourse Analysis (CDA)in the Novel SAG WA ZEMESTANE BOLAND

نویسندگان [English]

  • Siavash Khakpour 2
  • Mostafa Gorji 3
چکیده [English]

Political novel is one of the kinds of Persian Literature with special factors, which are different from other contemporary story writing styles. These types of stories are more accommodated with criti-cal discourse analysis (CDA) among other methods of novel analyses compared to other types, because of their specificity and unique quality of and their close relations with society and political events. One of the approaches used in surveying these types of stories is the use of the framework of text and met text with the best and the most effective approach, i.e. that of Norman Fairclough who surveys a text in three levels of description, interpretation, and exploration. It has to be mentioned that the novel of “Sag wa zemestane boland” written by Shahrnoshe Parsipoor is one of the political novels written after the Islamic Revolution. The writer tries to survey, interpret, and criticize the main and influential political events of Iran with emphasis on the psychological issues of the characters on the basis of CDA and to present the projected elements. The analysis of text shows that ground of its historical is political events and tyranny atmosphere of fiftieth decade and the most important theme, is generations contrast and power critic that is mirrored in the storical dialogues and behaviors of course by feminine language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Novel
  • Critical Discourse Analysis
  • Sag wa zemestane boland
  • Shahrnoshe Parsipoor