پیوندهای مفید

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران


بانک اطلاعات علمی کشور


بانک اطلاعات نشریات کشور


پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران


دستور خط زبان فارسی فرهنگستان


سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی


شورای گسترش زبان فارسی


فرهنگستان زبان و ادب فارسی


فصلنامه ادب پژوهی


مجله ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی


مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران


مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران