اهداف و چشم انداز

داستان یا روایت پدیده‌ای مهم در جهان امروز محسوب می‌شود. به‌شکلی که امروزه کمتر عرصه‌ای را می‌توان سراغ گرفت که از وجود و اثرگذاری شکل‌های مختلف داستانی به دور مانده باشد. ازهمین‌رو شناخت داستان و ویژگی‌های آن و همچنین روایت‌شناسی تبدیل به یکی از زمینه‌های جدی مطالعات ادبی و فرهنگی شده است. این اهمیت در کنار تولید چشم‌گیر آثار داستانی در سطح ملی و بین‌المللی باعث شده است تا نشریه‌ی مطالعات داستانی با محوریت پدیده‌ی فراگیر و جذّاب روایت،‌ عرصه‌ای را برای طرح مباحث علمی و کارشناسانه در حوزه‌ی شناخت انواع و ویژگی‌های ادبیات داستانی فارسی فراهم سازد.