اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر فاطمه کوپا

استاد، دانشگاه پیام نور

f-koupa8982pnu.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر حسین یزدانی

دانشیار، دانشگاه پیام نور

h_yazdanipnu.ac.ir
0000-0002-4317-070X

مدیر داخلی

دکتر ایوب مرادی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

ayoob.moradigmail.com
0000-0001-6167-6336

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر محمد جعفر یاحقی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

mgyahaghiyahoo.co.uk

دکتر محمدرضا صرفی

استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

m_sarfiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سجاد آیدنلو

دانشیار، دانشگاه پیام نور

aydenloogmail.com

دکتر احمد امیری خراسانی

استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

amiriuk.ac.ir

دکتر محمد صادق بصیری

استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

ms.basirigmail.com

دکتر سید احمد پارسا

استاد، دانشگاه کردستان

dr.ahmadparsagmail.com

دکتر حکیمه دبیران

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه تربیت معلم

dabirantmu.ac.ir

دکتر حسن ذوالفقاری

دانشیار، مرکز تحقیقات دانشگاه تربیت مدرس

zolfagarimodares.ac.ir

دکتر علی محمد سجادی

استاد، دانشگاه شهید بهشتی

a_sajadisbu.ac.ir

دکتر فاطمه کوپا

استاد، دانشگاه پیام نور

f.kouppayahoo.com

دکتر مصطفی گرجی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه پیام نور

gorjim111yahoo.com

دکتر فاطمه معین الدینی

دانشیار، دانشگاه پیام نور

fampnukyahoo.com

دکتر مهدی نیک منش

دانشیار، دانشگاه الزهرا

m.nikmaneshalzahra.ac.ir

دکتر سیدعلی قاسم زاده

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

s.ali.ghasemgmail.com

دکتر نرگس محمدی بدر

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه پیام نور

badrpnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکترعلی تمیزل

زبان و ادبیات فارسی پرفسور زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آنکارا

temizel46yahoo.com

دکتر آدلا نیکولتا چیرو

دکترا زبان و ادبیات فارسی تدریس زبان و ادبیات فارسی در بخش ایرانشناسی دانشگاه بخارست

adelutsa88yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین یزدانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

h_yazdanipnu.ac.ir
0000-0002-4317-070X