زنان و سیاست با تکیه بر چهار رمان فارسی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری مدرسی دانشگاه پیام نور

چکیده

در این مقاله، به بررسی نقش زنان در فعّالیّت¬های سیاسی انعکاس یافته در رمان¬های ساربان سرگردان، عطر رازیانه، راز سرزمین من و سمفونی مردگان پرداخته شده است. روش این پژوهش نیزتحلیلی و توصیفی است.
شخصیت¬های زن در رمان نویسندگان زن، از نظر مشارکت سیاسی نقش فعّالی داشتند. آن¬ها نه تنها از آگاهی سیاسی بالایی برخوردار هستند و درباره مسائل سیاسی گوناگون جامعه به اظهارنظر می¬پردازند؛ بلکه خود عضو احزاب هستند و در درگیری-های سیاسی و تظاهرات¬ها شرکت می¬جویند؛ اما در رمان نویسندگان مرد، شخصیت¬های زن نسبت به شخصیت¬های مرد، مشارکت سیاسی کمرنگ¬تری دارند، آگاهی سیاسی آن¬ها کم است و این نویسندگان بیشتر کوشیده¬اند تا تأثیر حوادث سیاسی معاصر را بر زندگی زنان نشان دهند تا این که شخصیت¬های زن را درگیر مسائل سیاسی کنند. همچنین در آثار مورد بررسی، دیدگاه¬های مردسالارانه و سنتی به عنوان مهم¬ترین مانع حضور زن در اجتماع و به خصوص عرصه سیاست نام برده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relying on dozens stories of female presence in politics after the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Hamid Rezaye 1
  • erahim zaher 2
1 Asistant
چکیده [English]

In this study we analyzed and compared the participation of women in politics in the decades after the Persian contemporary fiction - the author of five male and five female writer - is paid The attitude of society towards women's participation in politics and how This participation should be defined. The type and extent of political participation of women in the story have been investigated and shown The female characters in the story fiction writers Unlike men, women have been active; Although the female character, at low levels of party politics as a member, to vote, to participate in protests and political point of having a role Differences in the presentation of women in the political character stories of men and women is another issue that has been discussed. female character in the works of women, Armani and political persuasions are high, while the stories of the men, female characters are real figure And the patriarchal society that accepts Women Writers of the status of women in politics and show ¬ ¬ political influence on the lives of women, their way of ¬ ¬ are given about how women's political participation The role of women in political stories, have been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stories of Women
  • politics
  • Islamic Revolution
  • unveiling