دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1391 
زمان روایی در رمان احتمالاً گم شده ام بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

صفحه 5-17

دکتر فرهاد درودگریان؛ دکتر فاطمه کوپا؛ سهیلا اکبرپور مهرآبادی


بررسی «ساختار زمانی» در رمان "چشمهایش" علوی

صفحه 48-66

دکتر اسماعیل صادقی؛ محمود آقاخانی بیژنی


تحلیل کهن الگویی داستان رستم و اسفندیار

صفحه 95-109

دکتر سید مجتبی میرمیران؛ انوش مرادی