دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 5-109 
جنبه خیر و شر و جاندارانگاری آب در شاهنامه

صفحه 20-30

فاطمه اسفندیاری مهنی؛ خدیجه خدایاری