دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، خرداد 1392 
سوررئالیسم در داستان چهارشنبۀ هفت پیکر نظامی

صفحه 64-75

محمدحسین محمدی؛ سعید قاسمی نیا؛ علی حیات بخش


بررسی عنصر داستانی گفت وگو در داستان سیاوش

صفحه 92-108

سید کاظم موسوی؛ غلامحسین مددی؛ فخری زارعی