بررسی ساختار روایت در داستان حضرت ایوب‌(ع)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی/دانشگاه شهرکرد

3 دانشجوی دورۀ کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت دانشگاه شهرکرد. aghakhani46@yahoo.com (نویسندة مسئول)

چکیده

چکیده:
داستان حضرت ایوب‌(ع)، بر اساس زمان خطی داستانی گسترش می‌یابد. کنش و واکنش‌های شخصیت اصلی با دیگر شخصیت‌ها (ایوب‌(ع) با شیطان) باعث شکل‌گیری حوادثی می‌شود که یک زنجیره را به وجود می‌آورند و در طول محور زمان گسترش می‌یابند. این داستان ساختاری سه قسمتی شامل: شروع، میانه و پایان دارد. در مقدمه شخصیت اصلی داستان، ایوب‌(ع)، معرفی و در میانة داستان، آزمایش و در پایان نیز سرنوشتش مشخص می‌شود. بر طبق الگوی تودروف، در این داستان، حرکت از وضعیت متعادل به نا‌متعادل و سپس بازگشت به تعادل است. بر طبق الگوی گریماس: شناسنده، ایوب(ع) است که با یاری نیروهای یاری دهنده (خدا، رحمه و صبر) سرانجام از مراحل دشوار عبور می‌کند و میثاقش را به انجام می‌رساند. داستان پیرنگی بسته و نتیجة قطعی دارد و از روابط علت و معلول تبعیت می‌کند.
بر طبق الگوی تودروف، در این داستان، حرکت از وضعیت متعادل به نا‌متعادل و سپس بازگشت به تعادل است. بر طبق الگوی گریماس: شناسنده، ایوب(ع) است که با یاری نیروهای یاری دهنده (خدا، رحمه و صبر) سرانجام از مراحل دشوار عبور می‌کند و میثاقش را به انجام می‌رساند. داستان پیرنگی بسته و نتیجة قطعی دارد و از روابط علت و معلول تبعیت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The scrutiny of Hazrate Ayoub (peace be upon him) story narrative structure

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Sadeghi 1
  • Jahangir Safari 2
  • Mahmood Aghakhani Bizhani 3
1 Assistant professor, Shahre Kord University.
2 Associate Professor, Shahrekord University.
3 Student of Shahrekord University.
چکیده [English]

Abstract
The story of Hazrate Ayoub (peace be upon him) expanded according to the linear story time structure. The main character acts and reacts in charge of other charcters (Ayoub vs. Saten) cased to forming the events that makes a chain and expanded along the time axix. This story consists of three parts: beginning, mid and the end. In the preface, the story main character Ayoub (peace be upon him) introduced and in the middle examined and in the end fate of him clarified. According to Todorof model, in this movie, the movement is from a balance the situation then it returns to unbalance situation. According to Greimas model: subject; Finally, Ayoub (peace be upon him) manages to pass through the difficult phases and completed his mission with the receive help assistants of (God, compassion and patience). The story is close-ended and has a definite result and follows strong cause and effect relationships and.

Abstract
The story of Hazrate Ayoub (peace be upon him) expanded according to the linear story time structure. The main character acts and reacts in charge of other charcters (Ayoub vs. Saten) cased to forming the events that makes a chain and expanded along the time axix. This story consists of three parts: beginning, mid and the end. In the preface, the story main character Ayoub (peace be upon him) introduced and in the middle examined and in the end fate of him clarified

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran karim
  • Hazrate Ayoub story
  • Narrative Plot
  • Todorof
  • Greimas