دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 18، اسفند 1399 
تقابل ایزدان آب و اهریمنان خشکسالی در شاهنامه

صفحه 39-53

10.30473/pl.2021.7899

فاطمه اسفندیاری مهنی؛ محمدرضا صرفی؛ کلثوم اسفندیاری مهنی