استعمار در دهۀ بیست و سی و بازتاب آن در رمان‌های منتخب معاصر فارسی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور.

چکیده

در این جستار، به بررسی مسئلۀ استعمار در دهۀ بیست و سی، رویکردها و گفتمان­های شکل­گرفته در این زمینه و شیوۀ بازنمایی آنها در رمان­های منتخب معاصر فارسی با روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا مسئلۀ استعمار و حضور استعمارگران در دهۀ بیست و سی در ایران بررسی و سپس بازنمایی این حضور در رمان­های منتخب فارسی واکاوی شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد در این رمان­ها، بیشتر به تأثیر سیاسی و سپس اقتصادی حضور استعمار در ایران پرداخته و به مسائل فرهنگی و اجتماعی کمتر توجه شده است. سه گفتمان در این رمان­ها برجسته شده است: گفتمان ضد استعماری که با «خوب»نمایی همراه و صدای غالب در این رمان­ها بوده و گفتمان سلطنت­طلبان و وابستگان به استعمارگران که بازنمایی این دو گفتمان، به صورت «بد» نمایی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection of Colonialism in Selected Persian Novels (Ttwenty-Ffirst Decade)

نویسندگان [English]

  • erahim zaher 1
  • Hamid Rezayi 2
چکیده [English]

In this research, the issue of colonization in the twenty-first decade, the approaches and discourses that have been formed in this field and their way of representing them in selected Persian novels by descriptive analytical method have been investigated. To this end, the problem of colonialism and the presence of colonists in the twenty-first decade in Iran was investigated and then the representation of this presence in the selected Persian novels was analyzed. The results of the research show that in these novels, more attention is paid to the political and then economic impact of the colonial presence in Iran and to the less attention paid to cultural and social issues. Three discourses are featured in these novels: anti-colonialist discourse with "good" appearances and prevailing voices in these novels, and the discourse of the monarchist and colonialists, representing these two discourses, are "bad" "It has been an exponential.In the novels studied, the authors have tried to convey the issue of colonialism in the twenty-thirty decades of fiction, and by doing so, while reflecting historical events, their novels turned into a platform for awareness and the struggle against colonialism Convert

کلیدواژه‌ها [English]

  • Novel
  • Colonialism
  • Politics
  • Economics
  • Oil