تحلیل رمان رجال فی الشمس (اثر غسان کنفانی) بر اساس رئالیسم در نظریة جامعه‌شناختی جورج لوکاچ

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جامعه‌شناسی ادبیات دانشی نوپا و بین رشته‌ای است که در آن تأثیر جامعه بر ادبیات و برعکس، تأثیر ادبیات بر جامعه بررسی می‌شود. نقد جامعه‌شناختی رمان به تعامل رمان و جامعه و تأثیر متقابل آن دو بر یکدیگر می‌پردازد. از جمله نظریه‌پردازانی که با ارائۀ نظریۀ رمان، سهم بسزایی در پیشرفت این علم دارد، جورج لوکاچ است. نظریه انتقادی او به نقد شکل و محتوای اثر می‌پردازد و دارای معیارهای خاصی است که مهم‌ترین آنها عبارت­اند از: رئالیسم، شخصیت نوعی، رابطه علی و معلولی و محتوای اجتماعی. در جستار حاضر، رمان رجال فی الشمس، یکی از برجسته‌ترین آثار نویسنده مشهور فلسطینی غسان‌کنفانی براساس رئالیسم در این نظریه مورد نقد واقع شده است. مردم‌گرایی و رئالیسم انتقادی، ویژگی‌های بارز رئالیسم لوکاچ است که در این جستار با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آنها در رجال فی الشمس غسان‌ کنفانی داستان‌پرداز، پژوهشگر و نظریه‌پرداز عرصه‌ ادبیات پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نویسنده در این رمان به حقایق جامعه فلسطین پرداخته و زبان جامعه فلسطین را به معنای تحت‌اللفظی آن بازتولید کرده است. شخصیت‌ها در تک‌گویی‌ها و گفت­وگوهای دو نفره و در قضاوتشان، واکنشی نقادانه و زاویه‌ دیدی عاطفی، احساسی و روحی به وضعیت ناگوار فردی و اجتماعی بروز می‌دهند و بدین ترتیب ویژگی‌های رئالیسم لوکاچ در این رمان نمود بارزی یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

of Ghassan Kanafanis Rijāl fī ash-Shams (Men in the Sun) Palestine Novel Based on Ralism in the Sociological Theory of György Lukács

نویسندگان [English]

  • mohammadali azarshab 1
  • tahereh heydari 2
1 astad
2 Assistant Professor of Arabic Language and Literature at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Sociology of Literature is a new and interdisciplinary science that examines the impact of society on literature as well as the impact of literature on society.The sociological critique of the novel deals with the relationship between the novel and the society and This science examines the interaction of these two on each other.Hungarian critic György Lukács is one of the theorists who has contributed greatly to the advancement of this science Because he presented a theoretical critique of the novel and promoted this science. His theory is based on a critique of the form and theme of literary work. His theory includes realism, typical personality, causal relationship, and social content. In this study, we investigate  Ghassan Kanafanis Rijāl fī ash-Shams ( Men in the Sun)novel based on this theory.The results of the research show that Ghassan Kanafanis storyteller, researcher and theoretician of the field of literature in his novels devoted to the facts of the Palestinian community. He posed topics such as race, ethnicity, war and immigration in his works and He tried to criticize the problems and to cure the political-social problems and depict real life. Therefore, the features of György Lukács realism are clear in this novel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghassan Kanafani Rijāl fī ash-Shams (Men in the Sun)
  • Literary Criticism
  • Sociological Critique
  • György Lukács