بررسی زمان روایی ژرار ژنت در رمان «ثُقُوبٌ فِی السُّوقِ الأَسوَدِ» اثر احسان عبد القدوس

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران.

چکیده

عنصر زمان عامل سازنده روایت و یکی از اجزای جدایی ناپذیر آن است. احسان عبدالقدوس (1919 – 1990م)، داستان­پرداز رمانتیسم در ادبیات نوین عربی، در رمان «ثُقُوبٌ فِی السُّوقِ الأَسوَدِ» تصویری از جامعه آفریقایی را در سال 1960م. ارائه داده است. این پژوهش به روش توصیفی -  تحلیلی و با در نظر گرفتن نظریه زمان روایی ژرار ژنت، در سه مرحله نظم، تداوم و بسامد، به بررسی رمان «ثُقُوبٌ فِی السُّوقِ الأَسوَدِ» پرداخته است. از نتایج پژوهش به دست آمد که 98/19 درصد از رمان با زمان­پرشی نقل شده است. روایت در سیر طبیعی خود، در 41 نقطه با گذشته نگری که 85/15 از رمان را دربر دارد و  در 44 نقطه با ارجاع به زمان آینده که شامل 13/4 درصد از متن است، نقل شده است. تداوم در این رمان که 259 صفحه و شامل زمان تقویمی 665 روز است، 567/2 روز برای هر صفحه ارزیابی شده است. میانگین شتاب این رمان 02/10 روز برای هر صفحه است که نشانگر ضرباهنگ منفی کل متن است. کارکرد انواع بسامد در این رمان رایج بوده و بسامد مکرر با نقل مکرر 22 رخداد، باعث کند شدن زمان رمان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study Reviewing Narrative Time of Gerard Genette in “Soghubon – Fessoghel –Asvad” Novel by Ihsan Abdel –Qudus

نویسندگان [English]

  • saeid velayati 1
  • Ezzat Molla Ebrahimi 2
1 Graduated from the University of Tehran
2 professor of Tehran University
چکیده [English]

The time element is the most important matter and is one of the integral components of narration. Ihsan Abd al Qudus (1919. 1990 AD),is one of Romanticism storyteller in the modern Arabic literaturr, writer of the novel soghubon fessoghel asvad bring up an image of African society in 1960 s. This study reviws with an dsscriptivv analysis method and whit consideration of Gerar ganete theory of narrative time, as the most complete theory of narrative time element in three stages order, duration and frequency, studies the novel of soghubon fessoghel asvad. The results were obtainet from the 19/98 of the novel were narrated by flashinh back or a time leap in the normal course of his narrative at 41 point with retrospectively, which involves 15/85 of the novel and at 44 point with reference to future that includes 4/13 of the novel. Continuance in this novel that is 259 pages and including calendar tim would be 665 days, 2/567 days evaluat for each page. The average acceleration of the novel is 10/02 days per pages wich indicates a negative rhythm of the text. In the novel was common to function various types of frequency and frequent repeats with frequent storytelling, for instance 23 events at the same time and telling them over and over again is the reason why the novel has been slow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Novel
  • The time element
  • Gerard ganette
  • Decelration