اکوفمینیسم و واسازی قصّه‌های عامیانه در تحلیل رمان تنیده در هزار توی زمان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

مدرس مدعو گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه هرمزگان.

چکیده

اکوفمینیسم با مطالعة پیوند میان زن و طبیعت، بر این نگره تأکید دارد که در متون، زنان با طبیعت و مردان با فرهنگ همسان پنداشته شده­اند و به دوگانگی حاصل از این بینش که زنان را در ارتباط با تن و احساس و مردان را در ارتباط با عقل و منطق  می­دانند، اشاره دارند. در این پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد توصیفی و تحلیلی و از منظر اکوفمینیسم، رمان تنیده در هزار توی زمان نقد و بررسی شده است. نتیجة حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که در این رمان رابطة دوسویه­ای بین  بهره­برداری از طبیعت و زن وجود دارد. زن، زمین است. با آسیب یا کشتن زن، زمین خشک می­شود و آبادانی از بین می­رود. طبیعت زنانه­وار به تصویر کشیده می­شود. شخصیت خان دایی در رمان، همچون اژدهای خشکسالی در قصه­های عامیانه، مسبّب مرگ و آسیب به زنان  و خشکی و تباهی زمین می­شود. نویسنده با نگاهی واسازانه و گذار از خوانش مردسالار، زن را ناجی نشان       می­دهد که بر کلیشه­های رایج پیروز می­شود و اژدهای خشکسالی را شکست می­دهد و در شکل تمثیلی ویرانی خانة مادربزرگ، این مفهوم نشان داده می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecofeminism and Deconstruction of Folk Tales in the Analysis of the Novel Intertwined with Convoluted Time

نویسنده [English]

  • fateme ghalandarzade daryae
visiting professor of Hormozgan university
چکیده [English]

Accounting for the association between woman and nature, ecofeminism accentuates the view that in the texts, women are equated with nature and men with culture, and denotes the dichotomy derived from the view that women betoken body and emotion and that men signify reason and logic. Accordingly, this investigation endeavors to scrutinize the novel, "Intertwined with Convoluted Time," from the perspective of ecofeminism via the qualitative content analysis with a descriptive and analytical focus. The findings elucidate that there is a reciprocal relationship between the exploitation of nature and women in this novel. Woman is the earth; by devastating or murdering a woman, the land is desiccated and prosperity is wrecked. Nature is womanly portrayed. Khan Dai's character in the novel, like the drought dragon in the folk tales, prompts death and harm to women as well as drought and destruction to the earth. Through a deconstructive viewpoint and a scrutiny from a patriarchal benchmark, the author delineates a woman as an emancipator, who vanquishes prevalent stereotypes and triumphs over the drought dragon, illustrated in the allegorical destruction of her grandmother's house.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecofeminism
  • Folk Tales
  • Myth
  • Deconstruction