دوره و شماره: دوره 0، شماره 2، آذر 1389، صفحه 5-177 
بررسی تطبیقی اسطورۀ ایرج و قصه یوسف (ع)

صفحه 30-59

علی محمد پشتدار؛ یحیی نورالدینی اقدم