دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، آذر 1395