سبک زبان داستان‌نویسی کامل الکیلانی در داستان‌ کودک (بررسی موردی: داستان‌های اصدقاء الربیع و الافیل الابیض)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش

2 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هر اثر ادبی که خلق می­شود، ویژگی­های خاص خود را دارد و سبک و روش ارائۀ افکار و خلاقیت­های نویسندگان، با توجه به تفاوت فکری و روانی­شان، متفاوت است. زبان روایت داستان مقوله­ای است که باید متناسب با مخاطب و نوع داستان باشد. این ویژگی در داستان کودک با حساسیت و ظرافت ملموسی همراه است که نویسندگان کودک باید بسیار نکته­سنج و آگاه باشند و از واژگان و عباراتی استفاده کنند تا زبان داستان برای کودک ساده و قابل فهم باشد و کودک بتواند حوادث و مفهوم داستان لمس کند. هدف نوشتار حاضر این است که با شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی، شگرد و سبک نویسندگی کامل الکیلانی را در نمونه داستان­های مذکور مورد بررسی قرار دهد. بررسی­ها و مطالعات انجام­شده در داستان­های مورد پژوهش، حاکی از آن است که کامل الکیلانی با استفاده از تکرار واژه­ها و عباراتی کوتاه و ساده، زبان داستان­هایش را با سطح درک و فهم کودکان متناسب نموده است. او همچنین بیشتر افعال این عبارات را از زمان ماضی گرفته تا بتواند به داستان رنگ واقعی داده و حوادثش را برای مخاطب خردسالش ملموس و عینی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Language Style of Story Wiritng by Al-Kilani in the Child's Story (Case Study: The Stories by Asdqa al-Rabiee and Alfilol Beyz)

نویسندگان [English]

  • mohammad kalashi 1
  • Faramarz Mirzaei 2
  • Zahra Afzali 3
1 teacher
2 Professor Department of Arabic Language and Literature Tarbiat Modares University Iran-Tehran
3 Faculty member University of Bu-Ali Sina
چکیده [English]

Each literary work that is being created has its own characteristics, and the style and method of showing the authors' thoughts and thier creativity varies according to their intellectual and psychological differences. The storytelling language is a category that should fit the audience or readers and type of story. This feature in the child's story comes with sensitivity and tactfulness as the child's authors should be very aware of them and they must use words and phrases that are simple and understandable for the children is so that the children can touch the events and the in-depth events of the stories. The purpose of this article is to study Al-Kilani's writing style in a descriptive-analytical manner in the the above-mentioned stories. The studies carried out in these stories indicate that the full text of Al-Kilani, by using and repeating short and simple words or phrases, adapts the language of his stories to the level of children's understanding. He also has used the past tense verbs to give real aspects to his story and make tangible its events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Arabic Literature
  • Child Story
  • Al-Kilani
  • Story Style
ایمن­آهی، لیلی؛ خمارلو(میرهادی)، توران؛ دولت­آبادی، مهدخت (1355ه.ش). گذری در ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک (انتشارات کیهانک). چاپ سوم.
البکری، طارق (2007م). «کامل الکیلانی رائداً لأدب الطفل العربی»:
الجفری، هناء بنت هاشم بن عمر (1428 ـ 1429ه.ق). التربیة بالقصة فی­الاسلام و تطبیقاتها فی ریاض الاطفال. المملکة العربیة السعودیة: جامعة ام قری. کلیة التربیة.
دیاب، مفتاح محمد (1995م). مقدمة فی ثقافة و ادب الأطفال، مصر، الدار الدولیة. الطبعة الأولی.
زلط، احمد (1994م الف). ادب الاطفال بین احمد شوقی و عثمان جلال. قاهره: دارالنشر  للجامعات المصریه. الطبعة الأولی.
ـــــــــــــ (1994م ب). ادب الطفولة بین کامل کیلانی و محمد الهراوی. قاهرة: دارالمعارف.
عرفان، حسن (1385). ترجمه و شرح جواهر البلاغه. قم: انتشارات بلاغت. چاپ ششم.
عیسوی، صباح عبدالکریم (2004م). القصه فی منهج ریاض الاطفال بالمملکه السعودیه الواقع و المامول. کلیه الآداب للبنات بالدمام.
القرشی، هدی بنت عبدربه بن حمید (1428ـ 1429ه.ق). اسالیب تنمیة التفکیر العلمی لطفل المرحلة الابتدائیة و تطبیقاتها فی ضوء التربیة الاسلامیة». عربستان (حجاز): جامعة امقری.
القناوی، هـ. (1424ه.ق / 2003م). ادب الاطفال و حاجاته و خصائصه و وظائفه فی العملیة التعلیمیة. کویت: مکتبة الفلاح. الطبعة الأولی.
کلاشی، محمد (1390). ویژگی ادبیات داستانی
عربی کودکان در آثار کامل الکیلانی(داستان­های: أصدقاءالربیع، الفیل الأبیض، شهرزاد بنت الوزیر، فی غابه الشیاطین و بدرالبدور).
پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه بوعلی سینای همدان.
الکیلانی، کامل (2002م). اصدقاء الربیع. قاهرة: دارالمعارف. الطبعة الحادیة عشرة.
ــــــــــــ (2002م). الفیل الابیض. قاهرة: دارالمعارف. الطبعة الثانیة عشرة.
مطلوب، احمد (2008م). «لغة الطفل». مجلة الموقف الادبی، العدد 441، صص 181 ـ 189.
الموسی، احمد (1431ه.ق / 2010م). ادب الاطفال ... "فن المستقبل".  لبنان (بیروت): دارالنهضة العربیة.
میرصادقی، جمال (1385). عناصر داستان. تهران: انتشارات سخن. چاپ پنجم.
نجیب، احمد (1985م). فن الکتابة للاطفال سلسلة دراسات فی ادب الاطفال، قاهرة، دارالکتاب العربی، الطبعة الخامسة.
ــــــــــــــ (1991م). ادب الاطفال علم و فن. قاهره: دار الفکر العربی.