نقش زبان در بازتاب نگرش مردسالارانه (بررسی موردی نمایشنامة‌ روزنة آبی اثر اکبر رادی)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

روابط نابرابر زن و مرد همواره قدرت را در خانواده و اجتماع در قبضة مردان نگه داشته و به رسمیت شناخته است. زن علاوه بر اینکه خود آن را می­پذیرد، در نهادینه کردن و پذیرش آن توسط فرزندان نیز سعی می­کند. یکی از زمینه­های تجلی روابط نابرابر بین زن و مرد، خشونت کلامی است که در گفتار مردان و در راستای همسو کردن همسر و فرزندان مورد استفاده قرار می­گیرد. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل خشونت کلامی مردان در نمایشنامة­ روزنة آبی اثر اکبر رادی می­پردازد و از این رهگذر سعی دارد به این دو پرسش اساسی پاسخ دهد که 1. زبان چگونه به تداوم نظام مردسالار کمک می­کند؟ و 2. در این راستا چه استراتژی­هایی برای پنهان کردن خشونت کلامی به­کار گرفته می­شود؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که خشونت کلامی زبان مردان به ابقای تفکر و نگرش مردسالارانه کمک می­کند و همچنین برای پنهان داشتن خشونت کلامی مردان، استراتژی طبیعی جلوه ­دادن چنین رفتارهایی بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Language in the Reflection of Patriarchal Attitude (Case Study: Blue-Orifice Play by Akbar Radi)

نویسنده [English]

  • Hossein Rahmani
Member of the English Department
چکیده [English]

The unequal relations between men and women have always held power in the family and community in the hands of men. The women who accept it themselves, they convince hard their children to institutionalize and accept it. One of the manifestation areas of unequal relations between men and women is verbal violence that is being used in men's speeches in order to reconcile spouses and children. The present research seeks to investigate and analyze the verbal violence of men in Akbar Radi's Blue Orifice play, and thus tries to answer these two basic questions through this way:
1. How does the language help the continuance of patriarchal system?
2. What strategies are used to hide verbal violence in this regard?
The results of this research show that verbal violence in men's language helps to preserve patriarchal thinking and patriotism, and in order to hide men's verbal violence, the natural strategy of manifesting such behaviors more widely is used.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Aspects of Violence
  • Linguistic Violence
  • Patriarchal Attitude
  • Blue Storm View
آیت­الهی، زهرا (۱۳۸۱). خوش­رفتاری با زنان. تهران: نشر شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان.
ابراهیمی، نبی­الله (1380). با خشونت هرگز. کاشمر: نشر عالم افروز.
اتراکی، فاطمه (1395). «آزار زبانی در محیط کار». در مجموعه مقالات نخستین همایش ملی خشونت کلامی. تهران: نشر نویسه پارسی. صص 37-13.
اعزازی، شهلا (1380). خشونت خانوادگی: زنان کتک خورده. تهران: سالی.
اعظم رامپناهی، ناهید (1383). خشونت علیه زنان و بازتاب آن در مطبوعات. تهران: نشر شورای فرهنگی ـ  اجتماعی زنان.
افتخاری، اصغر (۱۳۷۹). خشونت و جامعه. تهران: نشر سفیر.
پـوررضا، ابوالقاسم و موسوی شندی، پدرام (۱۳۸۱). خشونت علیه زنان. تهران: نشر اندیشمند.
داوری اردکانی، رضا (1385). فلسفه خشونت. تهران: هرمس.
رادی، اکبر (1382). روزنة آبی در روی صحنه آبی: دورة آثار. تهران: نشر قطره.
زکریـایی، محمـدعلـی (1387). گفتمان تئوریزه کـردن خشـونـت. تهـران: نشـر جامعـه ایرانیان.
سلیمانی، محمد (1384). سیر تاریخی خشونت علیه زنان. سمنان: آبرخ.
شرکـت­مقـدم، صدیقـه و احمدی، معصومـه (1395). «مطالعه خشونت از متن جامعه تا متن نوشتار: تحلیل گفتمان خشونت در رمان زمین امیل زولا». مجموعه مقالات نخستین همایش ملی خشونت کلامی. تهران: نشر نویسه پارسی. صص 278-257.
طالبی، فرامرز (1382). شناخت­نامة اکبر رادی. تهران: نشر قطره.
کار، مهرانگیز (1379). پژوهشی دربارة خشونت علیه زنان در ایران. تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان.
محمدی اصل، عباس (1388). جنسیت و زبان­شناسی اجتماعی. تهران: گل آذین.
ملک­افضلی،‌ حسین؛ مهدی­زاده، مرتضی؛ زمانی،
احمدرضا زمانی و فرج­زادگان، زیبا (1383). «بررسی انواع خشونت خانوادگی نزد زنان در شهر اصفهان در سال 1382». در مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. سال 14، شماره 2، صص 67-63.
منتظرقائم، مهدی؛ کریمی، جلیل (1384). ضرب و جرح در ایران. تهران: طرح آینده.
مولاوردی، شهیندخت (1384). کالبدشکافی خشونـت علیـه زنان. تهران: حقوقدان و دانش­نگار.
 
 
Anderson, M. L. & Collins, P. H. (2004). Race, class, and gender: An anthology. (5th edition). Belmont, C.A: Wadsworth/ Thompson.
Barak, G.; Flavin, J. M. & Leighton, P. S. (2001). Class, race, gender, and crime: Social realities of justice in America. Los Angeles. C.A: Roxbury.
Belesy, Catherine (1977). The Feminist Reader: Essays in Gender and the Politics of Literary Criticism. London: Macmillan Houndsmill.
Bourdieu, Pierre (1991). Language and Symbolic Power. trans. Gino Raymond and Matthew Adamson. Cambridge. M.A: Harvard University Press.
Deborah Cameron (1985). Feminism and Linguistic Theory. New York: St Martin’s Press.
Eisenstein, Z. (1980). Capitalist patriarchy and the case for socialist feminism. New York: Monthly Review Press.
Garver, Newton (1968). "What Violence Is". The Nation 209. pp. 817-822.
Gottman, John M. (1994). What Predicts Divorce? The Relationship between Marital Processes and Marital Outcomes. Hillsdale. N.J: Lawrence Erlbaum Associates.
Houston, Marsha and Kramarae, Cheris (1991). "Speaking from silence:  methods of silencing and of resistance". Discourse & Society 2:4. p. 288.
Johnson, A. (1997). The gender knot: Unraveling our patriarchal legacy. Philadelphia: Temple University Press.
Johnson, A. (2000). Privilege, power, and difference. California: Mayfield Publishing Company.
McConnel-Ginet, Sally (2011). Gender, Sexuality, and Meaning: Linguistic Practice and Politics. Oxford: Oxford University Press.
Merlo, A. V. & Pollock, J. M. (1995). Women, law, and social control. Boston: Allyn and Bacon.
Muraskin, R. (2007). It’s a crime: Women and Justice. (4th Edition). New Jersey: Prentice Hall. National Organization for Research. (Retrieved April 27, 2009). General social survey. Chigago, IL: University of Chicago. http://www.norc.org/GSS+Website/.
Ong, Walter J.  (1982). Orality and Literacy:  The Technologizing of
the Word
. New York:  Methuen.
Romito, Patrizia (2008). A Deafening Silence: Hidden Violence against Women and Children. Bristol: The Policy Press.
Ross, Stephanie (1981). “How
Words Hurt: Attitude,  Metaphor, and Oppression”. Vetterling-Braggin (ed.). Sexist Language: A Modern Philosophical Analysis. Lanham, M.D: Littlefield, Adams. pp. 194 - 216.
Spender, Dale (1990). Man Made Language. Glasco: Pandora Press.