نشریه‌ی حاضر که از سال 1389 با عنوان «اسطوره و داستان»‌ (پیک نور زبان و ادبیات فارسی) ذیل کارگروه نشریّات تخصصی دانشگاهی کشور منتشر می‌شده،‌ از تیرماه 1391 بعد از تصویب کمیسیون علوم انسانی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری به نشریه‌ی «مطالعات داستانی»‌ تغییر نام یافت.

در حال حاضر نیز با توجه به انعقاد تفاهم‌نامه‌ی همکاری مشترک میان دانشگاه پیام نور و انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران،‌ سری جدید این نشریه از نیمه‌ی دوم 1399 به‌شکل اشتراکی و با همکاری دانشگاه و انجمن یادشده انتشار خواهد یافت.

پرواضح است که شماره‌های انتشاریافته در سری جدید این نشریه،‌ مطابق با موارد ذکرشده در شیوه‌نامه‌ی ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی مصوب دوم شهریور 1398،‌ به‌زودی در فرایند ارزیابی سامانه‌ی نشریات علمی وزارت علوم قرار خواهند گرفت.


شماره جاری: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1399 

3. تقابل ایزدان آب و اهریمنان خشکسالی در شاهنامه

صفحه 39-53

10.30473/pl.2021.7899

فاطمه اسفندیاری مهنی؛ محمدرضا صرفی؛ کلثوم اسفندیاری مهنی