این نشریه   از سال 1389 با نام «اسطوره و داستان» (پیک نور زبان و ادبیات فارسی)  در 'گروه نشریات تخصصی - دانشگاهی کشور  منتشر شده، از تیرماه سال 1391 با تصویب کمیسیون علوم انسانی «نشریات» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به نشریه «مطالعات داستانی» تغییر نام یافت.

این نشریه پس از وقفه ای کوتاه، از مقالات شما فرهیختگان در حوزۀ ادبیات داستانی استقبال می کند.

برای اطلاع از آخرین رخدادهای نشریه، لینک تلگرامی آن در دسترس شما خواهد بود:

https://telegram.me/NarrativeStudies    

 در  حال حاضر با دریافت مقالات مرتبط در حوزه تخصصی «ادبیات داستانی»  و   داوری آنها در سطح علمی- پژوهشی   تلاش می شود تا رتبه نشریه به سطح علمی-پزوهشی ارتقا یابد.

 از ابتدای سال 1394با تصویب هیأت تحریریۀ نشریۀ مطالعات داستانی و با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمان انتشار نشریه  به دوفصلنامه تغییر یافت.

شماره جاری: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1397 

1. تقابل ایزدان آب و اهریمنان خشکسالی در شاهنامه

صفحه 6-16

10.30473/pl.2019.27112.1435

فاطمه اسفندیاری مهنی؛ محمدرضا صرفی؛ کلثوم اسفندیاری مهنی