دوفصلنامه مطالعات داستانی (PL) - اهداف و چشم انداز