دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، آذر 1392 
بررسی سفر قهرمانی شخصیت در بوف کور با تکیه بر کهن الگوهای بیداری قهرمان درون

صفحه 51-67

مجید سرمدی؛ مصطفی گرجی؛ فاطمه کوپا؛ مجید صفاری نیا؛ سولماز مظفری


شخصیت‌پردازی در رمان دشت‌های سوزان

صفحه 82-96

سهیلا فرهنگی؛ طاهره آقایی نواسطلی