دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، خرداد 1393 
شگردهای طنزپردازی در رمان «مدارصفردرجه» احمد محمود

صفحه 5-20

صفیه توکلی مقدم؛ فاطمه کوپا؛ مصطفی گرجی؛ فرهاد درودگریان


نقد ساخت‌گرایی تکوینی رمان همسایه‌ها اثر احمد محمود

صفحه 66-90

آرزو شهبازی؛ مریم حسینی؛ عسگر عسگری حسنکلو