کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تحلیل کهن الگویی داستان رستم و اسفندیار

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 95-109

دکتر سید مجتبی میرمیران؛ انوش مرادی


جنبه خیر و شر و جاندارانگاری آب در شاهنامه

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 20-30

فاطمه اسفندیاری مهنی؛ خدیجه خدایاری


شناخت هویّت پولادوند براساس روایت¬های حماسی

دوره 0، شماره 2، آذر 1389، صفحه 5-29

رضا غفوری؛ مهدی محمدی


بررسی و تحلیل چند رسم پهلوانی در متون حماسی

دوره 0، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 5-36

سجاد آیدنلو