بازخوانی شخصیت توس از منظر فروید ( خوانشِ فرویدیِ شخصیت توس در شاهنامه )

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر بنیاد سعدی

چکیده

یکی از حوزه‌های بنیادی مطالعات ادبی معاصر، خوانش متون ادبی کهن، از دیدگاه نظریه پردازان معاصر است که مایه پویایی این متون و بینش نوینِ خواننده می‌گردد. از مهم‌ترین این نظریه‌پردازان زیگموند فروید( 1939 - 1865 ) است. فروید مهم‌ترین دستاورد خود درباره ذهن و نحوۀ کارکرد آن را که در برگیرنده لایه‌های مختلف روان است، ارائه می‌دهد. شاهنامه ابوالقاسم فردوسی ( 411- 329) از جمله آثار گرانسنگی است که شخصیت‌های برجسته و گونه‌گون در بخش‌های مختلف آن حضور دارند به گونه‌ای که می‌توان با تکیه بر نظریه فروید به تحلیل و بررسی شخصیت‌ها پرداخت. توس شاهزاده – پهلوانی است که فردوسی به چندگانگی شخصیت وی اشاره نموده و جدال درونی و بیرونی وی را به خوبی به تصویر می‌کشد. در این مقاله به نقد و تحلیل شخصیت این شاهزاده ایرانی بر اساس نظریه ساختاری فروید و مکانیسم‌های دفاعی پرداخته‌ایم.کلیدواژه : شاهنامه، فروید، توس، کارکرد روان، مکانیسم دفاعی، شخصیت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rereading of Tous`s Character from the Perspective of Freud

نویسنده [English]

  • akram nematolahi
Researcher of Saadi Foundation
چکیده [English]

Rereading of Tous`s Character from the Perspective of FreudAbstract

Reading of the ancient literary texts from the perspective of contemporary theorists is among the fundamental aspects of literary studies leading to the dynamic texts and the reader`s new insights. Sigmund Freud (1865-1939) is one of these important theorists presenting his most important achievement of mind and its function including psyche layers. Shahnameh by Abulqasem Ferdowsi (329-411) is among the significant works including various famous characters in its different sections. Thus, relying on Freud`s theory, the characters are analyzed. Ferdowsi referring Tous, the prince as a hero with multiple characters, depicting his outer and inner conflict well. The paper analyzes Iranian prince`s character and Defense mechanisms from the perspective of Freud.Keywords: Shahnameh, Freud, Tous, Psyche Function, CharacterRereading of Tous`s Character from the Perspective of FreudAbstract

Reading of the ancient literary texts from the perspective of contemporary theorists is among the fundamental aspects of literary studies leading to the dynamic texts and the reader`s new insights. Sigmund Freud (1865-1939) is one of these important theorists presenting his most important achievement of mind and its function including psyche layers. Shahnameh by Abulqasem Ferdowsi (329-411) is among the significant works including various famous characters in its different sections. Thus, relying on Freud`s theory, the characters are analyzed. Ferdowsi referring Tous, the prince as a hero with multiple characters, depicting his outer and inner conflict well. The paper analyzes Iranian prince`s character and Defense mechanisms from the perspective of Freud.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahnameh
  • Freud
  • Tous
  • Psyche Function
  • Character