دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1394 
4. بررسی و تحلیل رمان نگهبان از منظر اسطوره و گوتیک

صفحه 53-76

سمیرا هوری پیله رود؛ فاطمه کوپا؛ مصطفی گرجی