بررسی و تحلیل رمان نگهبان از منظر اسطوره و گوتیک

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 فاقد سمت

2 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام‌نور.

چکیده

در عرصۀ داستان­نویسی و روایت­پردازی، هر نویسنده می­تواند از مضامین متعدّد در حوزه­های مختلف اجتماعی، تاریخی، ادبی و...کارکردی داستانی بسازد و بافت درون­مایه­های قصّۀ خود را با آنها پیوند دهد. پیمان اسماعیلی یکی از نویسندگان جوان، خلاق و موفق امروز کشور ما محسوب می­شود که آثارش با اقبال خوانندگان و تحسین منتقدان روبه­رو شده است. آخرین اثر وی رمان نگهبان است که در آن داستانی پر حادثه با دو بُعد خشونت و عاطفه، به مدد یکی از اسطوره­های قدیمی (اسطوره کیومرث)، در بستری گوتیکی و وحشت­انگیز روایت می­شود. در مقالۀ حاضر، رمان نگهبان از طریق تحلیل محتوا، طبقه­بندی موضوعی، ارائۀ شواهدی از متن داستان، ارجاع به نقدها و مصاحبه­های منتشرشده پیرامون این رمان مورد بررسی قرار می­گیرد. در این پژوهش نشان داده می­شود که پیمان اسماعیلی در این اثر، درون­مایه­های متعدّد و تأثیرگذاری را در بافتی از عشق و اسطوره ارائه می­دهد. درون­مایه­هایی از جنس اضطراب، وهم و هراس که گاه در عین تخیّلی بودن، بسیار واقعی و باورپذیر جلوه می­کنند و اگرچه ظاهری داستانی دارند، اما حقایق تلخ، وحشتناک و غیرقابل انکار زندگی انسان امروز را در عمق خود به تصویر می­کشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Negahban Novel Regarding the Viewpoints of Myth and Gothic

نویسندگان [English]

  • Samira HooriPilerood 1
  • fateme Koupa 2
  • mostafa Gorji 2
2 Professor of Persian Language and Literature, Payame Noor University
چکیده [English]

 
In the field of story writing and narration, every author can create a story about the different implications of the various subjects such as social, historical, literary and the other topics and tie them with the themes of his / her story. Today, Peyman Esmaeili is considered as one of the young, creative and successful authors in our country whose works has been faced with the readers’ favor and critics’ praise. His latest work is Negahban (the Guard) which has an eventful story that refers to two sides of violence and sentiment and is inspired by an ancient myth as myth of Keyumars under the effects of gothic thoughts. This story happens in a gothic and terrific setting. In this paper, the novel of Negahban is studied by analyzing the content analysis, classifying the topics, presenting the text of this story and referring to the published criticisms and interviews related to this novel. This research states that Peyman Esmaeili presents several effective themes in a lovely mythic texture in his novel. The themes include agitation, illusion and fear which are sometimes completely imaginary, and sometimes appear real and believable and transfer the fictional implications. These themes show the bitter, dreadful and undeniable realities of human life inwardly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peyman Esmaeili
  • Negahban Novel
  • The Theme
  • Keyumars Myth
  • Gothic
اسماعیلی، پیمان (1392). نگهبان. تهران: زاوش.
(1393، الف). «نـوشتن بـه راحتی رگ زدن». [مصاحبـه بـا کسری دارابـی]. مجـلۀ گـزارشـی تحلیـلی انگـار.
(1393). «خشونت ابزار من است». [مصاحبه با حمید بابایی]. مجلّۀ تجربه. سال چهارم. ش 29. صص 63-62.
 (1393، ب). «نوشتن یک فعّالیت چریکی است». [مصاحبه با رافعه رستمی]. انجمن رمان 51.
آتش­بیگ، داوود (1392). «ژانر و مسئلۀ فراروی ادبی؛ نگاهی به رمان نگهبان نوشتۀ پیمان اسماعیلی».
بـابـایی، حمیـد (1393). «تابلـویـی پـر تصویر از کشـمکـش انسـان و طبیـعت؛ نگـاهی بـه رمـان نگهبـان نـوشتـۀ پیـمان اسمـاعیـلی». خبـرگـزاری کتـاب ایـران.
بی­نیاز، فتح­الله (1382). «داستان گوتیک (Gothic) داستان سیاه چیست». روزنامۀ ایران. سال نهم. شماره 2612. ص 13.
(1394). «درآمدی بر شناخت مقوله­های ادبی (20)؛ جایگاه ژانر پلیسی در ادبیات مدرنیستی و علّت عدم گسترش و تعمیق آن در ایران از منظر جامعه­شناسی». سـایت ادبـی هنـری حضـور.
جلالی، مهدی (1333). «نظریات فروید و انتقاداتی که از آنها شده است». مجلّۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. سال دوم. ش 1. صص 33- 24.
دوستدار، حکمت (1372). «شعلۀ فروزان داستان گوتیک». مجلّۀ کلمه. سال اول. شماره 4. صص 29-25.
زرتشت (1385). اوستا کهن­ترین سرودهای ایرانیان. گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه. چاپ دهم. تهران: مروارید.
سناپور، حسین (1385). ده جستار داستان­نویسی. چاپ دوم. تهران: چشمه.
شیـور کـرانـدل، آن (1385). تـاریخ هنـر؛ سـده­های میانه. ترجمۀ حسن افشار. تهران: مرکز.
فردوسی، ابوالقاسم حسن (1381). شاهنامه. به کوشش ناهید فرشادمهر. با مقدمۀ حسین الهی قمشه­ای. چاپ چهارم. تهران: محمّد.
کسروی، مرسده (1393). «یادداشتی بر رمان نگهبان پیمان اسماعیلی». مجلّۀ تجربه. سال چهارم. شماره 31. ص 13.
گفت­وگوی شفاهی نگارنده با پیمان اسماعیلی (1394).
مدرّسی، فاطمه (1384). «اسطورۀ کیومرث گل شاه». مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دورۀ بیست و دوم. شماره 3. صص 164-152.
 مقدم، مجتبی (1394). «مرز باریک بین انسان و حیوان؛ دربارۀ رمان نگهبان نوشتۀ پیمان اسماعیلی». روزنامۀ فرهیختگان. شماره 1636. ص 8.
نصر اصفهانی، محمدرضا و خدادادی، فضل­الله (1392). «گوتیک در ادبیات داستانی». مجلۀ پژوهش­های ادبیات تطبیقی. دورۀ اول. شماره 1. صص 191-161.
هری، کلی (1384). «داستان­های گوتیک بریتانیایی 1885 تا 1930». مجلۀ فارابی. ترجمۀ علیرضا طاهری عراقی. دورۀ  چهاردهم. شماره 3. صص 44- 32.