بررسی و تحلیل مکتب اکسپرسیونیسم در رمان ارمیا از رضا امیرخانی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سمنان

چکیده

هنر قرن بیستم را به گونه­ای عام اکسپرسیونیسم نامیده­اند که در سال­های جنگ جهانی اول به اوج خود رسید. در این مکتب نویسنده بر آن است تا احساسات درونی خود را در پاسخ به واقعیت بیرونی منعکس کند. هستۀ مرکزی داستان­های اکسپرسیونیستی انسان است. انسانی که در جست­وجوی بهشت گمشده خویش، در مقابل ظلم و تجاوز می­ایستد. این مبارزه و پایداری می­تواند آثار اکسپرسیونیستی را تحت عنوان ادبیات مقاومت قرار دهد. رضا امیرخانی، نویسنده جوانی است که آثار وی در حوزه ادبیات مقاومت قرار دارد. در آثار وی همچون داستان­های اکسپرسیونیستی انسان مبارز هسته مرکزی داستان است. این آثار که در قالب رمان مدرن نگاشته شده­اند و نویسنده با درهم شکستن برخی از قراردادهای سنتی داستان­نویسی ایرانی، از تکنیک­های مدرن در پیشبرد داستان بهره برده است. در رمان ارمیا، شخصیت جوان و جویای عدالت داستان به کمک هم­رزمانش در پی مبارزه با ظلم و دگرگونی دنیای فعلی است تا بتواند جامعه ایده­آل مدّنظر اکسپرسیونیسم را پایه­ریزی کند. مخالفت با نسل گذشته (پدر و مادر)، رد عقاید مادی­گرایانه اطرافیان و نفی مدرنیته و قالب­های سنتی با هم، بیان احساسات درونی شخصیت­ها و فشار اجتماعی حاکم بر زندگی آنها در رمان ارمیا، همگی نشان­دهنده تأثیر پذیرفتن امیرخانی از مکتب اکسپرسیونیسم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study and Analysis toward Expressionism in Ermia by Reza Amirkhani

نویسنده [English]

  • A Hassanzadeh Mirali
Assosiate Professor of Persian Language and Literature, Semnan University
چکیده [English]

The twentieth century art has been called as expressionism that reached its climax during the First World War. In this school, the author is trying to reflect his/her inner feelings in response to external reality. The human is centrality of expressionistic stories who is fighting against injustice in search of his / her paradise. This kind of fighting and stability can introduce the expressionistic works as Resistance Literature. Reza Amirkhani is a young author whose works have been placed in the field of Resistance Literature. In his works, the human is the centrality of the stories such as the expressionistic ones. The works were written in the form of a modern novel and the author used the modern techniques for promoting the story by breaking up some of the traditional conventions of the Iranian stories. In Ermia novel, the young character who is seeking justice with his friends tries to change the current world into an ideal community based on expressionism. Being opposed with the previous generation (father and mother), reject the materialistic ideas of the people, discarding the modernity and traditional forms, showing the inner feelings of characters and social pressure governing their life in Ermia story all indicate the effect of expressionism in the works of Amirkhani.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expressionism
  • Fictional Literature
  • Challenger or Fighter
  • Ermia
  • Reza Amirkhani
آیزن، لوتر (بی­تا). اکسپرسیونیسم در سینما. برگردان امیر مینایی.
امیرخانی، رضا (1387). ارمیا. تهران: نشر سوره مهر. چاپ هشتم.
انوشه، حسن (1381). دانشنامه ادبی فارسی. تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
جاویددوست، گلچین (07/03/1391). اکسپرسیونیم. راز هنر گلچین جاویددوست.
خزایل، حسن (1384). فرهنگ ادبیات جهان. تهران: نشر کلبه.
داد، سیما (1375). فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: مروارید.
 سیدحسینی، رضا (1384). مکتب­های ادبی. تهران: نشر نگاه. چاپ دوازدهم.
عباس، احسان (1388). شعر و آینه: تئوری شعر و مکاتب ادبی. ترجمه حسن حسینی. تهران: سروش.
کاکایی، عبدالجبار (1380). بررسی تطبیقی موضوعات پایداری. چـاپ اول. تهـران: پالیزان.
مکارمی­نیا، علی (1383). بررسی شعر دفاع مقدس. چاپ اول. تهران: ترفند.
میرصادقی، جمال؛ میمنت میرصادقی (1377). واژه­نامه هنر داستان­نویسی. تهران: کتاب مهناز.