نویسنده = مسعود فروزنده
تحلیل ساختاری شعر «عقاب» خانلری و «خانة سریویلی» نیما¬یوشیج براساس نظریه¬های برمون و گریماس

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 5-19

مسعود فروزنده؛ اسماعیل صادقی؛ محمود آقاخانی بیژنی


بررسی کهن الگوها در شعر اخوان ثالث

دوره 0، شماره 2، آذر 1389، صفحه 112-131

مسعود فروزنده؛ زهره سورانی