کلیدواژه‌ها = آنیما
ویژگی‌ها و نمودهای آنیما و آنیموس در زنان کلیدر

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 225-250

10.30473/pl.2021.32947.1472

معصومه محمودی؛ رضا ستاری؛ مریم زارعی


بررسی کهن الگوها در شعر اخوان ثالث

دوره 0، شماره 2، آذر 1389، صفحه 112-131

مسعود فروزنده؛ زهره سورانی