کلیدواژه‌ها = روایت‌های اسطوره‌ای
عمده ترین جریان های رمان نویسی معاصر در انعکاس روایت های اسطوره ای

دوره 0، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 51-77

سعید بزرگ بیگدلی؛ سید علی قاسم زاده