نویسنده = افسانه شیرشاهی
پایداری‌ای از جنس زیتون سرخ: درونمایه‌های پایداری در کتاب زیتون سرخ سید قاسم یاسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30473/pl.2023.65675.1621

افسانه شیرشاهی


نقد جامعه شناسانۀ درّۀ جذامیان از میثاق امیرفجر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1402

10.30473/pl.2023.68642.1653

افسانه شیرشاهی