نقدی بر «باغ هزار دخترون» برپایۀ نظریۀ ایدن چمبرز

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

کارمند

10.30473/pl.2022.9370

چکیده

این مقاله براساس رویکرد نظریۀ ایدن چمبرز به روش توصیفی -تحلیلی به طور مجزا به بررسی عناصر «سبک»، «زاویۀ دید»، «شکافهای گویا» و «طرفداری» در مجموعۀ داستانی«باغ هزار دخترون» از افسانه شعبان نژاد پرداخته است. اهمیت نقد ادبی خواننده محور در اثر مذکور از آن روست که دو پرسش بنیادی را دربرمی‌گیرد یکی دربارۀ سرشت ادبیات، دیگری دربارۀ خوانندگان کودکش. بر اساس این جستار، نویسنده در انتقال معنا به خواننده نهفته نه تنها مفاهیم بلکه شگردهای متفاوتی را به کار گرفته است که نشان می‌دهد آگاهانه برای برقراری ارتباط با کودک و نوجوان زمان خود، با زبانی ساده و عامیانه و شاعرانه از شیوه‌های ارتباطی متفاوتی بهره برده است و خواننده نفهته کودک در این اثر از آزادی بیشتر برای درک معنای داستان برخوردار است، گویی نویسنده جایگاه او را در بازآفرینی نیم دیگر داستان پذیرفته است اما در برخی موارد، خواننده چاره ای ندارد جز اینکه تحت تأثیر فضا و لحن داستان با دیدگاه نویسنده همسو شود. بنابراین تعلیق‌ها و شکاف‌ها در سطح می‌مانند و هرگز در لایه‌های عمیق معنایی مجالی برای برداشت آزادانه خواننده به وجود نمی‌آورند. خواننده نهفتۀ مجموعۀ داستانی مذکور به عنوان کودک در هر عصری از خواندن باورها و دغدغه‌ها و امیدهای ملی احساس رضایت و غرور می‌کند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of the "Garden of a Thousand Girls" based on the theory of Eden Chambers

نویسنده [English]

  • afsane shirshahi
karmand
چکیده [English]

This article, based on the approach of Eden Chambers theory, descriptively-analytically examines the elements of "style", "angle of view", "expressive gaps" and "advocacy" in the story series "Garden of a Thousand Girls" from the legend of Shabannejad. The importance of reader-centered literary criticism in this work lies in the fact that it contains two fundamental questions, one about the nature of literature and the other about its child readers. According to this article, the author has used not only different concepts but also different techniques in conveying the meaning to the hidden reader, which shows that he has consciously used different communication methods to communicate with the children and adolescents of his time, in simple, slang and poetic language. In this work, the child is more free to understand the meaning of the story, as if the author has accepted his place in recreating the other half of the story, but in some cases, the reader has no choice but to be influenced by the space and tone of the story from the author's point of view. Align. Thus, suspensions and gaps remain on the surface and never provide opportunities for the reader to freely comprehend in the deep layers of meaning. The latent reader of this story series as a child in every age feels satisfied and proud of reading national beliefs, concerns and hopes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eden Chambers
  • The Legend of Shaban Nejad
  • The Story of a Child
  • The Garden of a Thousand Girls