نویسنده = فاطمه کوپا
شگردهای طنزپردازی در رمان «مدارصفردرجه» احمد محمود

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 5-20

صفیه توکلی مقدم؛ فاطمه کوپا؛ مصطفی گرجی؛ فرهاد درودگریان