بررسی و تحلیل شخصیت‌پردازی در داستان‌های ابراهیم یونسی (با تأکید بر دعا برای آرمن و دادا شیرین)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، ایران، تهران

2 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران

10.30473/pl.2022.9372

چکیده

ابراهیم یونسی، داستان‌نویس معاصر که خاستگاه وی غرب(مناطق کردنشین) ایران است. رمان‌های «دادا شیرین» و «دعای برای آرمن» دو اثر شاخص ابراهیم یونسی محسوب می‌شود و از آن جهت که به درونکاوی شخصیت‌ها و طبقات مختلف مناطق غرب ایران پرداخته در رده رمان‌های اجتماعی-دهقانی به حساب می آید و معمولاً حول شخصیت‌های روستایی و فقیر دوران پهلوی می گردد. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی، رویکرد ابراهیم یونسی را در بازپروری شخصیت و شخصیت پردازی به تصویر کشیده‌است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که ابراهیم یونسی در شخصیت پردازی داستان‌های خود از شیوة شخصیت‌پردازی غیرمستقیم به عنوان شیوة غالب در پردازش شخصیت‌ها استفاده کرده است؛ توصیف، گفتگو، عمل و رفتار، نام و محیط نمودهای شخصیت‌پردازی غیرمستقیم در داستان‌های داداشیرین و دعا برای آرمن است که در این میان، عناصر توصیف و محیط نمود بیشتری داشته است. گفت‌وگوها از جمله مونولوگ در رمان‌های ابراهیم یونسی چندان حضور برجسته‌ای ندارند و این امر نشان می‌دهد که ابراهیم یونسی در رمان‌هایش چندان علاقه و اعتنایی به روان‌کاوی شخصیت‌ها ندارد و تلاش می‌کند در جایگاه یک نقال و راوی ظاهر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study and analysis of characterization in the stories of Ebrahim Younesi (based on the Doa baraye Armen and Dada shirin)

نویسندگان [English]

  • Fateme Koopa 1
  • Narges Mohammadibadr 2
  • somsyeh nori 3
1 Professor of the Department of Persian Language and Literature, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 Master's student in Persian language and literature, Payam Noor University, Tehran
چکیده [English]

Ebrahim Yonsi, a contemporary storyteller whose origin is the west (Kurdish regions) of Iran. The novels "Dada Shirin" and " Doa baraye Armen " are considered two prominent works of Ebrahim Younesi, and because they delve into the characters and classes of the western regions of Iran, they are considered in the category of social-peasant novels, and usually revolve around rural and poor characters. The Pahlavi era is coming. This article has depicted the approach of Ebrahim Yonsi in personality rehabilitation and personality development with descriptive-analytical method. The findings of the research show that Ebrahim Yonsi used indirect characterization as the dominant method in character processing in his stories; Description, conversation, action and behavior, name and environment are the manifestations of indirect characterization in the stories of Dadashirin and Dua for Armen, in which the elements of description and environment were more prominent. Dialogues, including monologues, do not have a prominent presence in Ebrahim Younisi's novels, and this shows that Ebrahim Younisi does not pay much attention to the psychoanalysis of characters in his novels and tries to appear in the position of a narrator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Characterization
  • story
  • Ebrahim Yunsi
  • Dada Shirin
  • Doa baraye Armen