دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1394 
3. تحول شخصیت‌های زن در آثار سیمین دانشور و غزاله علی‌زاده

صفحه 47-64

بیتا قنبری؛ مرتضی محسنی؛ امین دائی‌زاده جلودار