اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر فاطمه کوپا

استاد، دانشگاه پیام نور

f-koupa8982pnu.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر حسین یزدانی

دانشیار، دانشگاه پیام نور

h_yazdanipnu.ac.ir
0000-0002-4317-070X

مدیر داخلی

دکتر ایوب مرادی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

ayoob.moradigmail.com
0000-0001-6167-6336

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر محمد جعفر یاحقی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

mgyahaghiyahoo.co.uk

دکتر محمدرضا صرفی

استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

m_sarfiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سجاد آیدنلو

دانشیار، دانشگاه پیام نور

aydenloogmail.com

دکتر احمد امیری خراسانی

استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

amiriuk.ac.ir

دکتر فاطمه کوپا

استاد، دانشگاه پیام نور

f.kouppayahoo.com

دکتر سیدعلی قاسم زاده

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

s.ali.ghasemgmail.com

دکتر مرتضی محسنی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران

mohseniumz.ac.ir

دکتر عبدالله رادمرد

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

radmardum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکترعلی تمیزل

زبان و ادبیات فارسی پرفسور زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آنکارا

temizel46yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر امید مجد

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

majdomidut.ac.ir

دکتر فاطمه معین الدینی

دانشیار، دانشگاه پیام نور

fampnukyahoo.com

دکتر نرگس باقری

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

nargesbagheriut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر آدلا نیکولتا چیرو

دکترا زبان و ادبیات فارسی تدریس زبان و ادبیات فارسی در بخش ایرانشناسی دانشگاه بخارست

adelutsa88yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر امیرعباس عزیزی قر

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

a.azizifarrazi.ac.ir
0000-0003-2797-3235

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر مصطفی گرجی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

mgorji11yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابراهیم محمدی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند

emohammadibirjand.ac.ir

دکتر ایوب مرادی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

ayoob.moradigmail.com

دکتر حسین یزدانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

h_yazdanipnu.ac.ir
0000-0002-4317-070X