واکاوی زمان روایی در رمان «الوصایا» با تأکید برنظریة ژرار ژنت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکترای زبان وادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 کارشناسی ارشد

10.30473/pl.2021.9549

چکیده

روایت شناسی رویکردی نوین از مطالعات ساختارگرایی است که به بررسی نظام‌مند روایت‌ها می‌پردازد. زمان یکی از مؤلفه‌های بنیادی در آفرینش هر روایتی است که به همراه علیّت، خط داستان را به پیش می‌برد. ژرار ژنت(1930-2018) روایت‌شناس برجستۀ فرانسوی است که مطالعات ساختارگرایانۀ او در زمینۀ روایت یکی از کاملترین تحلیل‌های متون روایی به‌شمار می‌رود؛ وی زمان را اصلی‌ترین عنصر پیشبرد هر روایت می‌داند. این نظریۀ‌پرداز ساختارگرا به بررسی سه عامل دستوری زمانی در روایت(نظم و ترتیب، تداوم، بسامد) پرداخته تا از این طریق نقش ساختار زمان و تأثیر آن در گفتمان روایی را بیش از پیش آشکار کند. رمان "الوصایا" از عادل عصمت، نویسندۀ مصری و برندۀ جایزۀ بوکر عربی 2019است. عنصر زمان نقش کلیدی در این روایت ایفا می‌کند و بازی‌های زمانی و شگردهای روایی به کارگرفته شده توسط عادل عصمت نه تنها مایۀ‌ ایجاد گونۀ روایی نوین می‌شود، بلکه موجب پویایی اثر و انگیزش بیشتر هرنوع خواننده‌ای می‌شود. در این پژوهش سعی بر آن شده است که با روش توصیفی –تحلیلی با تأکید بر نظریة زمان ژرار ژنت به بررسی زمان داستان و زمان متن پرداخته شود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مؤلفة زمان و انواع آن در رمان از کاربرد فراوانی برخوردار بوده و رمان دارای نظم خطی منظمی نیست. حوادث به صورت گذشته‌نگر و آینده‎نگر روایت شده‌اند و همچنین سیر زمانی رمان مبتنی بر شکست زمان و رفت و برگشت‌های نامنسجم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of narrative time in the novel "Al-Wasaya" with emphasis on Gerard Genet's theory

نویسندگان [English]

  • majid mohammadi 1
  • maryam jalali nejad 2
  • samaneh Fathollahzade Aghdam 3
1 Member of the academic staff of the Department of Arabic Language and Literature, Razi University, Kermanshah, Iran
2 PhD student in Arabic Language and Literature, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Master
چکیده [English]

Narratology is a new approach to structuralist studies that systematically examines narratives. Time is one of the fundamental components in the creation of any narrative that, along with causality, advances the story line. Gerard Genet (1930-2018) is a prominent French narrator whose structuralist studies of narrative are considered one of the most complete analyzes of narrative texts; He considers time to be the main element in advancing any narrative. This structuralist theorist has studied the three grammatical factors of time in narrative (order, continuity, frequency) in order to reveal the role of time structure and its effect on narrative discourse. Al-Wasaya is a novel by Adel Esmat, an Egyptian author and winner of the 2019 Arabic Booker Prize. The element of time plays a key role in this narrative and the time games and narrative techniques used by Adel Esmat not only create a new type of narrative, but also make the work more dynamic and motivate any kind of reader. In this research, an attempt has been made to study the story time and text time by descriptive-analytical method with emphasis on Gerard Genet's theory of time. The research findings indicate that the time component and its types are widely used in the novel and the novel does not have a regular linear order. The events are narrated retrospectively and futurist, and the novel's time course is based on the failure of time and incoherent travels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gerard Genet
  • Time
  • Narration
  • Wills
  • Adel Esmat