بازنمایی تجربۀ زیستۀ فمینیستی در داستان فارسی (نمونۀ مورد مطالعه: ترلان)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

گروه علوم اجتماعی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

10.30473/pl.2022.9371

چکیده

فرض بنیانی پژوهش این است که با آغاز مدرنیزاسیون در زمان پهلوی اول و تشدید آن در زمان پهلوی دوم، تضاد میان سنت و مدرنیسم و تأثیر مدرنیته بر قشر زنان در جامعه بیشتر شد و بخشی از این تضاد در آثار ادبی ِ داستان ایرانی بازنمایی شده است. پرسش پژوهش این است که: زن ایرانی در سال‌های منتهی به انقلاب سال 1357ه.ش. و هم‌زمان با آن، تغییرات اجتماعی و مدرن‌شدن خود و جامعه را چگونه زیسته و تجربه کرده است؟ و این تجربه چگونه در داستان فارسی بازنمایی شده است؟. پارادایم مورد استفاده در این مطالعه، کیفی، روش اجرا کیفی و انتخاب نمونه، هدفمند است. داستان بلند «ترلان» با این فرض به‌عنوان یک نمونۀ نمایا برای بررسی انتخاب شده است که مؤلفه‌هایی از تجربۀ زیستۀ فمینیستی را بازنمایی می‌کند. در این پژوهش برای بررسی موضوع از چند رویکرد فمینیستی ِجامعه‌شناختی استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که هر چند تضاد میان جامعۀ سنتی با جامعۀ مدرن و تأثیر مدرنیزاسیون سرمایه‌دارانه بر روبناهایی چون حقوق فردگرایانه و برابری‌خواهانه، خانواده، ادبیات، زنان و فمینیسم ایرانی در نمونۀ مورد مطالعه بازنمایی شده اما این بازنمایی ساختار محکم و نمود شفافی ندارد.

عنوان مقاله [English]

Representation of the feminist lived experience in Persian fiction ( Case Study: Tarlān)

نویسنده [English]

  • khayyam Abbasi
Department of Social Sciences, Shoushtar Branch, Shoushtar Azad University, Shushtar Branch, Iran.
چکیده [English]

The basic assumption of the research is that with the beginning of modernization in the first Pahlavi era and its intensification in the second Pahlavi era, the contradiction between tradition and modernism and the impact of modernity on women in society increased and some of this contradiction is represented in Iranian literary works. The research question is: Iranian women in the years leading up to the revolution of 1979. and at the same time, how did he live and experience the social changes and modernization of himself and society? and how is this experience represented in Persian fiction?. The paradigm used in this study is qualitative, the implementation method is qualitative and the sample selection is purposeful. Tarlān's long story has been selected as a representative example, considering the presence of feminist representational elements in it. Several feminist sociological approaches have been used to examine the assumption and the main question of the research. The results show that although the contradiction between traditional and modern society and the impact of capitalist modernization on superstructures such as individualistic and egalitarian rights, family, literature, women and Iranian feminism are represented in the sample, but this representation of strong structure and manifestation It is not transparent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian fiction
  • Tarlān
  • Iranian feminism
  • representation
  • Fariba Wafi