بررسی شیوه‌های کانونی‌سازی روایت در رمان« عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی جمشید خانیان» براساس نظریۀ ژرار ژنت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 زبان وادبیات فارسی، پیام نور شیراز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

10.30473/pl.2022.9364

چکیده

در پژوهش حاضر با شناخت تحلیل مهارت‌های خانیان در ساخت‌ و پرداخت‌ روایت و‌ بررسی شیوه‌های آن از منظر کانونی‌سازی براساس نظریه ژرار ژنت، این پرسش مطرح می‌شود که: راوی، از چه زاویۀ دیدی به افراد و حوادث داستان نگاه می‌کند؟، روایت داستانی مقید به زاویۀ دید است؟، با توجه به جنبه‌های کانونی‌سازی، رمان عاشقانه‌های یونس دارای طرح مکرر، متناوب و مارپیچی است که برای مخاطب نوجوان کشش و جذابیت خاصی ایجاد می‌کند، و کانون‌دید شکل گرفته در این رمان زمانی، مکانی، روان‌ -شناختی و ایدئولوژیکی است و راوی مرکز توجه می‌باشد، که روایت‌گری و چندصدایی بودن روایت را توجیه‌ می‌کند. بسامد، دیرش، و زمانبندی به شکل معناداری در متن، و عشق و جنگ دو نقطۀ کانونی و محور اصلی می‌باشند که با توجه به خشونت و بیرحمی جنگ، در عشق پاک دو نوجوان جریان دارد. جمشیدخانیان از نویسندگان مطرح حوزۀ کودک و نوجوان ایران با گرایش به سبک رئال در آثار خود در سال‌های اخیر، خصوصاً در رمان «عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی» منجر به جذب مخاطب نوجوان گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of narrative focalization methods in the novel "Younes's romances in Jamshid Khanian's belly" based on Gerard Genet's theory

نویسندگان [English]

  • Negin Dehkhoda 1
  • Mahmoud Kamali 2
1 Persian Language and Literature, Payam Noor Shiraz
2 Payem-e- Noor University
چکیده [English]

In the present study, by recognizing the analysis of Khanian's skills in constructing and dealing with the narrative and examining its methods from the perspective of centralization based on Gerard Genet's theory, the question arises that; From what point of view does the narrator look at the people and events of the story? The narrative of the story is limited to the point of view? The focus of the novel formed in this novel is temporal, spatial, psychological and ideological, and the narrator is the center of attention, which justifies the narrative and the polyphony of the narrative. Frequency, duration, and timing are significantly in the text, and love and war are the two main focal points that flow in the pure love of two adolescents due to the violence and cruelty of war. Jamshidkhanian, one of the prominent writers in the field of children and adolescents in Iran with a tendency to real style in his works in recent years, especially in the novel "Younes's romances in the belly of a fish" has led to attracting adolescent audiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Focusing
  • Genet
  • Narrative Aspect Perspective
  • Khanian