تبیین هویت زنانه در داستان کوتاه لنگه به لنگه ها بر اساس نظریه کارن هورنای

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد شیراز

2 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

چکیده

یکی از عرصه‌هایی که در یکصد سال اخیر محل حضور مستمر زنان بوده، ادبیات داستانی است. این گونه ادبی، بنا به برخی خصوصیات ماهوی و ملاحظات اجتماعی، بستر مناسبی برای زنان بوده تا در چارچوب خلاقیتی انفرادی، به بروز آرمان و اندیشه خود بپردازند. زنان نویسنده، بر اساس خاصیت ذاتی ادبیات، موجد جریانی از ادبیات با محتوای جنسیتی بوده‌اند. داستان کوتاه "لنگه به لنگه‌ها"، نوشته زویا پیرزاد، روایتی جنسیت‌محور از زندگی یک زن است؛ علاوه بر این، بازتاب ذهنیت زنانه نویسنده، این داستان را مورد مناسبی برای مطالعه روانشناسانه، از زاویه هویت جنسی ساخته است. "هویت زنانه"، یکی از محورهای نظریه کارن هورنای، بنیانگذار روانشناسی فمینیستی است، که در مطالعات ادبی و تحلیلی، بسیار مورد توجه و کارآمد بوده‌است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که داستان لنگه به لنگه‌ها چه ویژگی‌های هویتی زنانه را در انطباق با نظریه کارن هورنای، متجلی ساخته‌است؟ روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و نتیجه اولیه به دست آمده مبین این امر است که هویت زنانه در این داستان، تا حد زیادی، برساخته معیارها و تعاریف جامعه سنتی از زنان است و هرگونه تعارض با این معیارها به منزله بحران هویت، بیماری و روانپریشی قلمداد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Female Identity in the Short Story “Lenge Be Lengeha” based on Karen Horney's theory

نویسندگان [English]

  • Marziye Borzoueian 1
  • Fateme Motesaddei 2
1 Shiraz azad university
2 Shiraz Azad University
چکیده [English]

The short story “Lengeh Be Lengeh ” written by Zoya Pirzad, is a gender-based narrative of a woman's life. In addition, the reflection of the author's female mentality makes this story a good case for psychoanalysis from the perspective of sexual identity. “Female identity” is one of the main elements of the theory of Karen Horney, the founder of feminist psychology, which has been mostly focused on and effective in literary and analytical studies. This study seeks to identify the features of female identity manifested in the story of Lenge be Lengeha in line with Karen Horney's theory. This study employed a descriptive-analytical design. The results indicated that the female identity in this story is largely based on the criteria and definitions of the traditional female society and any conflict with these criteria is considered an identity crisis, psychopathology, and psychosis. This study employed a descriptive-analytical design. The results indicated that the female identity in this story is largely based on the criteria and definitions of the traditional female society and any conflict with these criteria is considered an identity crisis, psychopathology, and psychosis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lengeh Be Lengehha
  • Zoya Pirzad
  • Karen Horney
  • female identity