تحلیل مجموعه‌داستان «لبخند انار» هوشنگ مرادی کرمانی از منظر غنای روانشناختی برنامۀ فبک

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

برنامة فلسفه برای کودکان (فبک)، مهارت‌های ارزشمندی مانند تفکر پیرامون مفاهیم و موقعیت‌های گوناگون زندگی و قدرت استدلا‌ل‌، تمییز و داوری است. رویکردی نوین در تعلیم و تربیت که متیو لیپمن آمریکایی در آغاز دهۀ 1970 میلادی بنیاد نهاد و آموزش کودکان و نوجوانان دانش‌آموز، فراتر از شیوه‌های کهنه در نظام‌های سنتی آموزش و پرورش، هدف آن و داستان ابزار اساسی این برنامه است؛ زیرا داستان موقعیت‌های مختلف زندگی را با قابلیتی بالا ترسیم و کودک و نوجوان را برای مواجهة منطقی با مسائل زندگی آماده می‌کند. بنابراین، داستان‌های فبک سه غنای ادبی، فلسفی و روانشناختی دارند که این پژوهش غنای روانشناختی مجموعه‌داستان‌ «لبخند انار» هوشنگ مرادی کرمانی را با رویکرد توصیفی- تحلیلی بررسی کرده‌است. نتیجۀ پژوهش حاکی از آن است که اغلب داستان‌ها‌، قابلیت بالایی از نظر غنای روانشناختی دارند؛ ولی برای استفاده در برنامۀ فلسفه برای کودکان، باید ضعف‌های آن‌ها را اصلاح کرد. 12 داستان مجموعۀ «لبخند انار» از نظر زبان و استفاده از واژگانِ مناسب، مطلوب و 3 داستان تا حدی مطلوب است. از نظر تناسب مفاهیم داستان با درک کودکان نیز، 8 داستان مطلوب، 6 داستان تا حدی مطلوب و 1 داستان نامطلوب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Hushang Moradi Kermani’s Story Collection “Labkhan-e-Anar” Regarding the Psychological Richness of P4C Program

نویسندگان [English]

  • Farshad Eskandari Sharafi 1
  • khalil baygzade 2
1 M.A. of Persian Language and Literature, Persian Language and Literature Department, Faculty of Literature and Human Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Philosophy program for children (P4C) is considered as valuable skills like pondering contents and various situations of life, and being able to argue, distinguish and judge. Matthew Lipman presented a novel approach in early 1970s which aims to teach children and teenagers by the ways beyond the old methods in traditional nurture systems. This approach applies story as the main tool. In fact, stories draw different life situations with high quality and make children get ready to face life problems logically. Therefore, P4C stories are enriched with literal, philosophical and psychological contents. The present study has analyzed psychological richness of “Labkhand-e-Anar” by Houshang Moradi Kermani applying descriptive-analytic approach. The findings reveal that a majority of the stories have high psychological richness, although if they are supposed to be used in P4C, the weaknesses must be corrected. 12 stories of this collection are optimal in terms of appropriate word use and three stories are rather optimal. Coherently, eight stories are optimal for children in terms of child’s perception, while six stories are rather optimal and one is non-optimal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy for Children (P4C)
  • Story
  • Psychological Richness
  • Houshang Moradi Kermani
  • Story Collection &ldquo
  • Labkhand-e-Anar