گذر از یأس به امید در داستان‌های کوتاه غسان کنفانی (با تکیه بر گزینش‌های هدفمند در ارئۀ دو تصویر از اردوگاه)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

نشانه شناسی اجتماعی به عنوان رویکردی نوین در بررسی متون مختلف نوشتاری و دیداری، زبان را جامع رمزگان و حاصل تعامل کارگزاران اجتماعی در کُنش‌ متقابل محسوب می‌کند که با گزینش‌هایی هدفمند، معنا را به مخاطب القا می‌کند در این مجال سعی شده است، با خوانش دو تصویر متفاوت از اردوگاه در دو داستان «الصغیر یذهب الی المخیم» و «البنادق فی المخیم»، به روش توصیفی- تحلیلی و تکیه بر مطالعات نشانه‌شناختی اجتماعی هلیدی، به این سوال پاسخ داده شود که گزینش‌های زبانی در داستان‌‌های مذکور، چگونه در کشف لایه‌های زیرین معنا و گفتمان‌شناسی تصاویر ارائه شده از اردوگاه عمل می‌کند؟ بر این اساس، جمله‌‌واره‌های این دو داستان در حوزۀ اندیشگانی، بینافردی و موقعیتی واکاوی شد. مهمترین نتیجۀ حاصل از کاربست این رویکرد در بررسی داستان‌های مذکور، تلاش کنفانی برای بازنمود روند عبور از تیرگی یأس به روشنای امید است که واقعیت تاریخی زندگی در اردوگاه‌‌های فلسطینی‌نشین را با گزینش‌های زبانی جهت‌دار، رمزگزاری و به نمایش می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

pass from despair to hope in Ghassan Kanafani's short stories (Relying on the selection arrow in drawing the picture of camp)

نویسنده [English]

  • shiva sadeghi 2
1 daneshgah
2 univercity
چکیده [English]

Social semiotics is a new approach in the review of the literature and language of signs is the result of the interaction of social actors in interaction the selection of directional, meaning the audience suggests, In this paper, we review two different pictures of the camp in the story "al-saqiro Yzhb Ela Al-mokhayyam" and "Al-banadq Fi Al-mokhayyam", the analytical method and relying on studies Halliday, to answering these questions: Choose the language in these stories, how to uncover the layers of meaning and discourse representations of the camp to act? Accordingly, the provisions of these two stories in the field of experimental, interpersonal and situational were investigated. The outcome of this approach is that Kanafani tries to pass the light from the darkness of despair to hope to convey to the audience, His stories of historical reality in the Palestinian camps by selecting the target language, encoding and showcases.Key words: social semiotics, short stories, Ghassan Kanafani.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social semiotics
  • the selection of directional
  • short stories
  • Ghassan Kanafani