تحلیل، بررسی و مقایسة الگوهای بازنویسی حکایت‌های مرزبان‌نامه در سه اثر از «آذر یزدی،‌ نجفی و لطفعلی»

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد نجف آباد

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

چکیده

مرزبان نامه به عنوان یکی از ارزشمندترین آثار کلاسیک، دربردارندة حکایت‌ها و قصه‌هایی است که علاوه بر ارزش تعلیمی و اخلاقی آن، بازتاب فرهنگ و تمدن کهن ایران بزرگ ماست. نکات گرانقدر و آموزندة این کتاب می‌تواند فرا راه تمامی طبقات اجتماع از کودک تا پیر باشد اما نثر فنّی و تا حدی مصنوع آن مانع بزرگی در رسیدن به آن مفاهیم است که باعث توجه بازنویسان به این کتاب شده است؛ در این پژوهش سه اثر بازنویسی شده از مهدی آذریزدی، مریم لطفعلی و عبدالمجید نجفی مورد بررسی قرار گرفته‌است و ضمن سنجش این آثار، سعی گردیده، عناصر داستانی آنها و االگوهای یک بازنویسی خلّاق مورد ارزیابی قرار گیرد تا در نتیجه، االگوی مناسبی برای بازنویسی این کتاب فخیم ارائه گردد. در این آثار، گاهی بازنویسان توانسته‌اند، پیرنگ حکایت‌ها و شخصیت پردازی را تقویت نمایند‌، هم‌چنین لحن را نیز مناسب با مخاطبان تغییردهند. در مورد زاویة دید و درون مایه - جز در مواردی نادر- تغییر خاصی به وجود نیامده است. از میان این بازنویسان، متن مریم لطفعلی با کمترین خلّاقیت بیشترین شباهت را به متن اصلی دارد و متن مهدی آذریزدی و عبدالمجید نجفی به ترتیب اهمیت، در تقویت و به روز رسانی حکایت‌ها موفق‌تر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis, study and comparison of rewriting patterns of Marzbanname anecdotes in three works by "Azar Yazdi, ‌ Najafi and Lotfali"

نویسندگان [English]

  • mahbobeh khorasani 1
  • fariba shamsi 2
  • shahrzad Niazi 3
1 Associate Professor of Persian Language and Literature, Najaf Abad Azad University
2 PhD student of Persian language and literature, Islamic Azad University of Najaf Abad
3 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Najaf Abad
چکیده [English]

Marzbannameh ,one of the most valuable works of classical texts, Includes stories and tales that in addition to its educational and moral value, the reflection of our ancient Iranian culture and civilization. The expensive and instructive tips of this book can be from the child to the ages of all classes of society but Technical prose and to a certain extent its artifacts are a major obstacle to achieving those concepts Which has drawn the attention of the replayers to this book. In this research, three rewritten works by Mehdi Azarzadi, Maryam Lotfali and Abdolmajid Najafi have been investigated and while measuring these works, we tried to evaluate their story elements and the origins of a creative rewrite As a result, it's a good idea to rewrite this awesome book. In these works sometimes the rewriters have been able to amplify narratives and personalities. They also changed the tune to the audience. There is no particular change in the angle of view and inside - except in rare cases.
From these rewriters, Maryam Lotfali's text with the least creativity is most similar to the original text And the text of Mehdi Azarzadi and Abdolmajid Najafi have been more successful in updating the story in order of importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marzbannameh
  • rewriting
  • elements of the story