بررسی تکنیک‌های احمد محمود در توصیف از منظر نقد پسااستعماری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

2 عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج

چکیده

جنوب در طول دهۀ 1320 به بعد منطقه‌ای حادثه‌خیز و نا آرام بوده است. نویسندگان مکتب جنوب هم این حوادث و رخدادها را از سر گذرانده و در آثار خود انعکاس داده‌اند. پرداختن به مسائل و رخدادهای این منطقه از ویژگی های آثار این مکتب است. نویسندگان این مکتب تعهد خود را در برابر مردم با به تصویر کشیدن رنج ها و سختی های آنان نشان می‌دهند. احمد محمود نویسندۀ توانای جنوبی، پیامدهای استعمار را از نزدیک لمس کرده و دیدن فقر و محرومیت مردم در کنار غارت ثروت عظیم نفت به دست اسنعمارگران او را بر آن داشته است تا آثاری بیافریند که بازتاب دهندۀ این رویدادها باشد. فقر و محرومیت مردم ایران به‌ویژه اهالی جنوب، از جلوه‌های سیاست استعماری بیگانگان و استبداد حکومت بوده است. استعمار و استبداد در آثار احمد محمود بیشتر از منظرهای تاریخی، سیاسی و اقتصادی قابل بررسی و تحلیل است. هنر نویسنده در این است که با شگردهای ادبی به تاریخ، جنبه‌ای ادبی می‌بخشد.. در این تحقیق سعی بر آن است تا با نقد پسااستعماری از شاخه‌های نقد جامعه شناسیک و به روش توصیفی - تحلیلی رمان «همسایه‌ها»، داستان کوتاه «بندر» و «شهرکوچک ما»از منظر تکنیک‌های توصیف بررسی شوند. احمد محمود تلاش می‌کند با توصیف مکان و خصوصیات ظاهری شخصیت‌ها، فقر و محرومیت مردم جنوب را بیان کند. در برخی موارد وی به کمک تشبیه حسی، تصویری پویا و مؤثّر از استعمار و احوال مردم ستمدیده به دست می‌دهد. نمادسازی هرچند اندک از شگردهای دیگر محمود در بیان پیامدهای استعمار و استثمار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Techniques of Description in Ahmad Mahmoud Stories in postcolonialism criticism point of view

چکیده [English]

South of Iran in 20 decade and after that has been a haywire and full of events location. Southern authors have experienced these events and revolutions and have reflected them in their masterpieces. They show their commitment about their people by drawing of people pains and their difficult situation. Ahmad Mahmoud has touched colonialism calamities, and observing of oil despoliation and poverty have been caused he creates stories that reflect these events. His art makes these historical events as literary and readable works. In this research tried to analyze literary techniques in the novel:” Neighbors”, and several short stories such as:” Port” , and “Our Little Town” by descriptive- analytic and post-colonialism criticism method point of view. This research speaks about devices which this writer has used in expressing the horrors of colonialism and exploitation. He has used objective description for consequences such as poverty, the lack of healthcare facilities, the lack of foodstuffs and etc. in imaginative description, with the use of literary devices, writer have highlighted these consequences and employed symbols, parallelism, similes and metaphor. Sometimes, he shows an impressive and dynamic image from colonialism and oppressed people. Symbol making, however few, is one of techniques which Mahmoud uses to show colonialism oppressions..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad Mahmoud
  • Description
  • post-colonialism
  • Exploitation