تحلیل قیاسی قهرمان در رمان صد سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز و اهل غرق منیرو روانی پور

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه فرهنگیان حضرت رسول اکرم اهواز

2 دبیر / آموزش و پرورش

چکیده

«شخصیت‌های قهرمان» از عناصر کلیدی هر گونه‌ی داستانی به شمار می‌روند که با رفتار، گفتار و پندار خود کنش‌های داستان را پدید می‌آورند. در «رئالیسم جادویی» شخصیت‌های قهرمان ویژگی-های منحصر به فرد این گونه‌ی داستانی را به خوبی در خود بازتاب داده‌اند. بدین روی در رمان«صد سال تنهایی» اثر گابریل گارسیا مارکز به عنوان شاهکار این سبک و رمان «اهل غرق» اثر منیرو روانی‌پور به عنوان یکی از برجسته‌ترین رمان‌های رئالیسم جادویی در ایران، قهرمانان‌، مهم‌ترین مؤلفه‌ی این سبک یعنی درهم آمیختگی واقعیت تاریخی و اجتماعی با افسانه‌ها، باورها و آداب بومی و قومی را در خود نشان داده‌اند. علاوه بر این، ویژگی‌های دیگری در وجود این شخصیت‌ها یافت می شود که دراین جستار با شیوه‌ی تطبیقی، نگارندگان دوازده مولفه‌ی آنها را بدین شرح مورد بررسی قرار داده‌اند:کوچ و جابجایی قهرمانان، نقش رهبریّت در بین قهرمانان ، قدرت پیش‌گویی در قهرمانان، توالید و تناسل جادویی بعضی شخصیّت‌ها و قهرمانان، نقش شخصیّت‌های بیگانه در آگاهی قهرمانان از جهان بیرون، جدال و کشمکش بین قهرمانان، عشق، هوس، نفرت از عشق و هوس در بین قهرمانان، تبعات حاصل عذاب وجدان از مرگ قهرمانان، بیزاری از صنعت و تکنولوژی و پای‌بندی به حریم سنتی خانواده در بین قهرمانان، روحیه مبارزه طلبی و آزادی خواهی در بین قهرمانان، تجلّی شخصیّت‌ها در یکدیگر در نسل‌های متوالی، تراژدی در مرگ قهرمانان. با تحلیل تطبیقی این ویژگی‌های مشابه می‌توان بازتاب چهارچوب و سبک نویسندگی مارکز در صد سال تنهایی را بر قلم روانی پور در اهل غرق آشکار کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of the Hero in the Novel of Hundred Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez and From Drowning by Moniru Ravanipor

نویسندگان [English]

  • mohamad choharmahali 1
  • elyas ghadery 2
1 teacher of Ahvaz hazrate-rasol-e akram farhangiyan uneversity
2 teacher / education
چکیده [English]

"Hero characters" are the key elements of any Fiction type that create story actions with their behavior, speech and thought. In "magical realism", the hero character perfectly reflects on the unique features of this kind of story. Thus In the novel of "one hundred years of Solitude" by Gabriel Garcia Marquez as the masterpiece of this genre and the novel of "Drowned" or "ahl-e-ghagh" by Maniro Ravanipour as one of the most prominent magical realism novels in Iran, the heroes indicate the most important component of this style scilicet the merging of historical and social reality with indigenous and ethnic legends, beliefs and customs. In addition, other features are found in the presence of these characters. In this comparative study, the writers of the twelve components have been described as such: The Immigration of the heroes, the role of leadership among the heroes, the power of predicting the heroes, the magic of some sort of characters and heroes, the role of alien characters in the awareness of heroes from the outside world, the struggle between the heroes, love, passion, hatred of love and desire Among the heroes, the consequences of the torture of conscience from the death of heroes, the hatred of industry and technology, and adherence to the traditional family of heroes, the spirit of struggle and freedom among heroes, the manifestation of characters in each other in successive generations, the tragedy in the death of heroes. By comparative analysis of these similar characteristics, the reflection

کلیدواژه‌ها [English]

  • : People drowned by Moniru Ravanipor
  • magical realist
  • Hundred Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez
  • hero