بررسی مؤلفه‌های پست‌مدرن در رمان «نوشدارو» از علی مؤذنی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

این پژوهش به بررسی ویژگی‌های پسامدرنیستی در رمان «نوشدارو» از علی مؤذنی پرداخته است. با بررسی داستان نوشدارو می‌توان گفت که برخی از ویژگی‌های داستان‌های پست‌مدرن، همچون فراداستانی بودن، شکست خط روایت در داستان، اتصال کوتاه و بینامتنیت در آن دیده می‌شود. فراداستانی بودن یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های این داستان است که نویسنده در آن، با ایجاد تمهیداتی چون، تأکید نویسنده بر نوشتن داستان و غیرواقعی بودن آن، مخاطب قرار دادن خوانندگان توسط نویسنده، بردن خوانندگان به درون داستان، دخالت شخصیت‌ها در نحوۀ بازگویی داستان و یا اعتراض به آن، سعی در رشد و توسعۀ بعد فراداستانی «نوشدارو» داشته است. از سویی، با دادن نقش‌های جدید به شخصیت‌های اساطیری، چون رستم و سهراب و به چالش کشیدن وقایع اساطیری و در نهایت، تغییر سرگذشت شخصیت‌های اساطیری در داستانش، به خلق فراداستانی تاریخ‌نگارانه دست زده است. بنابراین پس از بررسی این داستان می‌توان گفت که رمان نوشدارو از علی مؤذنی، رمانی پست‌مدرن آن هم از نوع فراداستان تاریخ‌نگارانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postmodern features in the story of “Panacea” by Ali Moazeni

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Mahmoodi 1
  • susan pasanin 2
چکیده [English]

This study has examined the characteristics of postmodern in the story of “Panacea” by Ali Moazeni. This article is a critical reading of this story. This story has some of postmodernism features like metafiction, irregular narrative, short circuit, intertextuality. One of the main features of this story is metafiction. Features in this story like the author's emphasiz to the unreality of the story, speaking authors with readers in the story, entering the readers to the story and involving the characters in the story changes, has turned it into a metafiction. On the other hand, the author has created the historical metafiction with the creation of the new role of mythological characters like Rustam and Sohrab, challenging mythological events and changing the fate of mythological characters in the story.After reviewing this storyWe can say that So we can conclude that “panacea” of Ali Moazeni is a postmodern novel and historical metafiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Panacea Novel
  • features of postmodern
  • metafiction
  • short circuit