بازخوانی شخصیتهای داستانی در رمان "النهایات" از عبدالرحمن منیف

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای رشته زبان و ادبیات عربیT دانشگاه تهران

چکیده

بازخوانی شخصیتهای داستانی در رمان "النهایات" از عبدالرحمن منیف
چکیده
این مقاله درصدد است تا شخصیتهای رمان "النهایات" و نحوۀ شخصیت‌پردازی نویسنده را از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نگارندگان برای دستیابی به این هدف از روش آمیختۀ کیفی- کمی استفاده ‌کرده‌اند؛ نخست به روش کیفی، داده‌ها توصیف شده و سپس بر اساس بسامد داده‌ها، نمودارهایی ترسیم شده است. نویسندگان در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که بیشتر شخصیت‌ها، پویا و جامع هستند و رمزی و نمادین بودن شخصیّت‌ها سبب جذابیت و پیچیدگی رمان شده است. همچنین شیوۀ شخصیت پردازی در رمان بیشتر به شکل غیر مستقیم است.
کلیدواژه‌ها: رمان، عبدالرحمن منیف، النهایات، شخصیت، شخصیت‌پردازی.
بازخوانی شخصیتهای داستانی در رمان "النهایات" از عبدالرحمن منیف
چکیده
این مقاله درصدد است تا شخصیتهای رمان "النهایات" و نحوۀ شخصیت‌پردازی نویسنده را از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نگارندگان برای دستیابی به این هدف از روش آمیختۀ کیفی- کمی استفاده ‌کرده‌اند؛ نخست به روش کیفی، داده‌ها توصیف شده و سپس بر اساس بسامد داده‌ها، نمودارهایی ترسیم شده است. نویسندگان در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که بیشتر شخصیت‌ها، پویا و جامع هستند و رمزی و نمادین بودن شخصیّت‌ها سبب جذابیت و پیچیدگی رمان شده است. همچنین شیوۀ شخصیت پردازی در رمان بیشتر به شکل غیر مستقیم است.
کلیدواژه‌ها: رمان، عبدالرحمن منیف، النهایات، شخصیت، شخصیت‌پردازی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Refresh the characters in the novel "Alnhayat" Rahman Mnyf

نویسنده [English]

  • Parshang Farhoodi 2
چکیده [English]

Refresh the characters in the novel "Alnhayat" Rahman Mnyf
This article tries to figure novel "Alnhayat" and how Shkhsyt‌Prdazy author of the study and analyze various dimensions. The authors of mixed qualitative-quantitative method used to achieve this goal ‌Krdh‌And First qualitative methods, data description and then based on frequency data, graphs drawn. Finally, the authors concluded that more Shkhsyt‌Ha, dynamic and comprehensive, a symbol of charm and complexity of the novel is due Shkhsyt‌Ha. The characters in the novel more indirect way.
Keywords: novel, Abdul Mnyf, Alnhayat, character, Shkhsyt‌Prdazy.


Refresh the characters in the novel "Alnhayat" Rahman Mnyf
This article tries to figure novel "Alnhayat" and how Shkhsyt‌Prdazy author of the study and analyze various dimensions. The authors of mixed qualitative-quantitative method used to achieve this goal ‌Krdh‌And First qualitative methods, data description and then based on frequency data, graphs drawn. Finally, the authors concluded that more Shkhsyt‌Ha, dynamic and comprehensive, a symbol of charm and complexity of the novel is due Shkhsyt‌Ha. The characters in the novel more indirect way.
Keywords: novel, Abdul Mnyf, Alnhayat, character, Shkhsyt‌Prdazy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: novel
  • Abdul Mnyf
  • Alnhayat
  • character
  • Shkhsyt‌Prdazy