تحلیل شخصیّت های مُشرف، بر اساس روایت بیهقی، با توجّه به الگوی تیپ شناسی مایرز بریگز

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد

چکیده

بررسی روانشناسانه آثار ادبی در داستان‌ها و روایت‌های گوناگون، یکی از مهم‌ترین و عمیق‌ترین شیوه‌های شناخت متن است. بهره گیری از اصول و مبانی روانشناختی در تحلیل شخصیّت قهرمانان داستان‌ها، یکی از مهم‌ترین تعامل ادبیات و روانشناسی است. تاریخ بیهقی، یکی از مهم‌ترین آثار ادبی زبان فارسی است که به دلیل تعدّد داستان‌ها، وقایع تاریخی و تنوع در شخصیّت قهرمانان و خلق و خوی آنان، می‌تواند بر اساس تحلیل روانشناسانه مورد ارزیابی قرار گیرد. در راه شناخت شخصیّت‌های داستانی تاریخ بیهقی‌، روش‌های مختلفی در روانشناسی مطرح می‌شود که در اصل برای شناخت واقعی انسان است. مدل روانشناختی معتبری که به نام "تیپ‌ شخصیّت" یا "تیپ شخصیّتی" مطرح می‌شود یکی از ابزارهای مفید برای شناخت سریع انسان است. پل. دی. تیگر و باربارا بارون. تیگر بر اساس شاخص مایرز بریگز، شناخت آسان خصایص اصلی شخصیّت و چگونگی برقراری ارتباط موثرتر و گرفتن نتایج سریع‌تر را مطرح می‌کنند. در این پژوهش شخصیّت‌های مُشرف (جاسوس) و شخصیّت‌های که رازداری را به پرده‌دری ترجیح می-دهند، بر اساس ابعاد شانزده‌گانه تیپ‌شناسی مایرز بریگز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. با توجّه به نتایج حاصل از این پژوهش، گرایش شخصیّت‌های مُشرف تاریخ بیهقی به تیپ برون‌گرای شهودی متفکّر دریافت‌گر (ب‌ش‌م‌ر) و تیپ برون‌گرای حسی متفکّر قضاوت‌گر (ب‌ح‌م‌ق) بیشتر از سایر تیپ‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the espionage characters based on beihaghi narrative, according to mayrz brigzs typology.

نویسندگان [English]

  • Mostafa Gorji 1
  • hamid ari barari 2
2 student
چکیده [English]

Psychological study of literary works in various Rvayt‌Hay Dastan‌Ha and one of the most important and Myq‌Tryn Shyvh‌Hay understanding the text. Utilizing the principles of psychological personality analysis Dastan‌Ha heroes, one of the most important interaction between literature and psychology. Beyhaqi history, one of the most important literary works of the Persian language is due to the multiplicity of Dastan‌Ha, historical events and heroes of diversity in personality and mood they can be evaluated based on psychological analysis. The way to know Shkhsyt‌Hay story on Byhqy‌, various methods which are raised primarily for the actual knowledge of human psychology. Valid psychological model called "Typ‌ character" or "personality type" questions placed useful tools for the rapid identification of humans. Paul. January. Tigran and Barbara Barron. Tigran based on Myers Briggs, identifying the main characteristics of personality and how to communicate effectively and get results suggest moved faster. In this study overlooking Shkhsyt‌Hay (spy) and Shkhsyt‌Hay who prefer secrecy to Prdh‌Dry-up, based on the dimensions of the Myers Briggs Shanzdh‌Ganh Typ‌Shnasy My‌Gyrnd evaluated. According to the results of the research, overlooking Shkhsyt‌Hay orientation on the type Brvn‌Gray Beyhaqi intuitive thinker Dryaft‌Gr (B‌Sh‌M‌R) and type Brvn‌Gray intuitive thinker Qzavt‌Gr (B‌H‌ M‌Q) is greater than the other Typ‌Ha

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality type Shnasy
  • Myers Briggs
  • overlooking