بررسی مؤلفه های پسامدرنیسم در رمان "الحرب فی برّ مصر" اثر یوسف القعید

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان دانشکده زبان های خارجی

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
پسامدرنیسم جریانی است با حوزه معنایی گسترده که ریشه در مدرنیسم دارد. این جریان تحولات بسیاری در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین هنر و ادبیات ایجاد کرده است. پسامدرنیسم در داستان‌ها و رمان‌های نویسندگان زبان‌های گوناگون از جمله نویسندگان عرب‌زبان، به چشم می‌خورد. یوسف القعید، یکی از بزرگ‌ترین رمان‌نویسان معاصر مصری است که آثارش به زبان‌های بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسه و آلمانی ترجمه شده است. در این مقاله ضمن معرفی مختصر این نویسنده، و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی شده است به منظور پاسخ به یک سؤال اساسی: آیا می‌توان این رمان را یک رمان پسامدرنیستی تلقی کرد؟ برخی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پسامدرنیستی مانند فراداستان، تعدد راوی و زاویه دید، عدم‌قطعیت و ابهام، روایت غیر‌خطی رویدادها، عدم‌انسجام و آشکار کردن تصنّع مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که برخی از مؤلفه‌ها بین ادبیات داستانی مدرن و پسامدرن مشترک هستند و این امر مانع مرزبندی دقیق بین مدرنیسم پسامدرنیسم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of components of postmodernism in the novel "Alharb Fi Bar Misr" by Yousif Al-Qaied

چکیده [English]

.
Abstract
Postmodernism is a movement with a wide semantic field that return to modernism. This movement has created many revolutions in various spheres of political, social, economic, and also art and literature. Postmodernism can be seen in stories and novels of authors of various languages including Arabic-language authors. Yosuf Al-Qa'id is one of Egypt's greatest contemporary novelists, whose works have been translated to many languages, including English, French and German. In this paper, besides a brief introduction of this author and by using descriptive-analytical method, it has been tried to analyze some of the most important elements of postmodernist such as metafiction, multiplicity of narrators and point of view, the uncertainty and ambiguity, non-linear narrative of events, inconsistency and revealing the artificiality to answer to a basic question: can we treat this novel as a postmodernist novel? Findings show that some elements are common between modern and postmodern narrative literature and this prevents precise demarcation between modernism and postmodernism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Postmodernism
  • Yousif Al-Qaied
  • Alharb Fi Bar Misr